A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

Ś


MAŁGORZATA ŚLARZYŃSKA
Literaturoznawczyni, italianistka i polonistka (Uniwersytet Warszawski), dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa UKSW, od 2020 kierownik kierunku Filologia włoska na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Autorka monografii Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności (2012) oraz Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku na łamach „Literatury na Świecie” (2017, Nagroda Leopolda Staffa), artykułów naukowych (w czasopismach: „Italianistica”, „Cahiers d’études italiennes”, „Italica Wratislaviensia”, „Tekstualia”, „Teksty Drugie”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, „Między Oryginałem a Przekładem”), tekstów krytycznoliterackich („Teatr”, „Twórczość”); współredaktorka trzech tomów zbiorowych. Zajmuje się naukowo historią i teorią przekładu literackiego, współczesną literaturą włoską i polską oraz studiami porównawczymi relacji literackich i przekładowych włoskiego, angielskiego i polskiego obszaru językowego.

KATARZYNA ŚLĄCZKA
Ur. w 1990 r. w Szprotawie, gdzie mieszka. Do tej pory publikowała głównie w Internecie i czasopismach literackich. Jej wiersze ukazały się m.in. w „2miesięczniku”, „Sofie”, „Inter-„ i „Szafie”.

ANNA ŚLIWA
Ur. 1980 r. w Lęborku. Mieszka w Gdyni. Absolwentka filologii polskiej i historii sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie doktorantka tej uczelni. Rozprawę doktorską poświęconą twórczości Mirona Białoszewskiego przygotowuje pod opieką prof. Kazimierza Nowosielskiego.

DANUTA ŚLIWA
Ur. w 1940 r. Recytatorka, aktorka, pedagog. W 1967 r. ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją „Wychowanie przez sztukę”. Uprawnienia aktorskie przyznała jej Państowa Komisja Egzaminacyjna Ministersta Kultury i Sztuki. Jest laureatką kilku głównych nagród Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich. Pracowała jako instruktor teatralny i aktorka w Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty w Warszawie. W latach 70. grała w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., następnie była związana z warszawskim teatrem Reduta 77. Występowała z monodramai poetyckimi według Mariny Cwietajewej, Osipa Mandelsztama i Anny Achmatowej oraz wieczorami poeazji w klubach, salach teatralnych, mieszkaniach prywatnych i pracowniach plastycznych. W latach 1984-1991 prowadziła amatorski Teatr przy Stoliku w Brwinowie k. Warszawy. Jest współautorką sztuki Ostatnie lato albo pierwsza pieczęć (z mężem Jackiem Antonim Zielińskim). Amatrosko maluje. Wystawy jej prac plastycznych można było oglądać w pracowni męża (2002) oraz w Domu Artysty Plastyka w Warszawie (2007). Ostatnio pracowała jako pedagog w Studio Wokalnym im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie.

PIOTR ŚLIWINSKI
Ur. w 1962 r. Krytyk literacki, badacz literatury współczesnej, prof. dr hab., kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Opublikował m.in. Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej (2001), Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce (2007), Horror poeticus (2012). Współautor m.in. Literatury polskiej XX wieku (z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), Literatury polskiej 1976–1998. Przewodnika po prozie i poezji (z Przemysławem Czaplińskim); Poezji polskiej po 1968 roku (z Anną Legeżyńską). Autor antologii Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918–2018 (WBPiCAK, Poznań 2018). Redaktor wielu tomów zbiorowych, m.in. monografii poświęconych twórczości: Ryszarda Krynickiego, Krystyny Miłobędzkiej, Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego, Marcina Świetlickiego, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Bohdana Zadury. Twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów (pierwsza edycja 2003). W latach 2006–2013 przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Od 2015 r. przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, od 2019 r. juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus”. Szef projektu Polska Poezja Współczesna. Przewodnik encyklopedyczny. Juror Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus. W 2008 r. uhonorowany Nagrodą im. Kazimierza Wyki. W 50. urodziny przyjaciele dedykowali mu książkę 60/50. Wiersze dla Piotra (red. Krzysztof Hoffmann i Marcin Jaworski, WBPiCAK, Poznań 2012). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

JOANNA ŚLÓSARSKA
(1953-2016) Profesor zw. Uniwersytetu Łódzkiego. Literaturoznawca, teoretyk i filozof literatury, poetka, malarka. Zajmuje się związkami etyki i estetyki w dziełach literackich i malarskich oraz szczegółowymi zagadnieniami z pogranicza lingwistyki i poetyki. Stypendystka Rządu Francuskiego (Paryż, Sorbona 1988). Jest autorką kilku zbiorów poetyckich i redaktorem dwóch serii wydawniczych. Kierownik Pracowni Antropologii Literatury UŁ. Inicjatorka powstania Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi. Autorka książek Rozum, transcendencja i zło w literaturze (1992), Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu (1994), Syntagmatyka poetycka(1995), Studia z poetyki antropologicznej (2004), Życie i przesłanie św. Franciszka z Asyżu w wybranych tekstach kultury (2004) oraz wspóredaktorka tomu Kognitywizm w poetyce i stylistyce (2006), sześciu tomików wierszy (ostatnio Z Nieogrodu, 2001) i powieści Fibiriel (2006). Mieszkała w Łodzi.
FLORIAN ŚMIEJA
Ur. w 1925 r. w Kończycach k. Zabrza, zmarł 4 września 2019 r. w Toronto. Poeta, tłumacz literatury hiszpańskiej, portugalskiej, iberoamerykańskiej. Od lat wojny mieszkał poza krajem (najpierw w Anglii, a potem w Kanadzie). Studiował anglistykę oraz literaturę i język hiszpański w Irlandii; w latach 1950–1955 był asystentem prof. Jerzego Pietrkiewicza w London School of Slavonic and Eastern European Studies. W 1962 r. doktoryzował się w King’s College w Londynie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych członek młodoliterackiej poetyckiej grupy skupionej wokół pism „Merkuriusz Polski” i „Kontynenty”, także ich redaktor naczelny. Od 1969 do emerytury profesor Uniwersytetu Western Ontario w London (Kanada). Po roku 1989 często przyjeżdżał do Polski, gdzie prowadził zajęcia, seminaria i wykłady na iberystyce (głównie na Uniwersytecie Wrocławskim). Swoje archiwum przekazał Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor ponad dwudziestu zbiorów poezji (ostatnie to: Dotykanie świata. Wiersze wybrane, wstęp Zbigniew Andres, wybór wierszy, układ tomu, red. Edward Zyman, Toronto – Rzeszów 2016, bibliofilski tomik Na widny brzeg świtu, 2017 oraz Nanizując paciorki słów. Z notacji ostatnich zilustrowany pracami malarskimi Iwony Dufaj; Toronto – Rzeszów 2018), kilku tomów zapisków wspomnieniowych oraz wielu tomów przekładów. Laureat Nagród Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich w Toronto. W grudniu 2009 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 6 maja 2015 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej, odznaczenie Jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii, Filipa VI. Członek SPP i honorowy członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego.

BEATA ŚNIECIKOWSKA
Polonistka i historyczka sztuki, profesorka Instytutu Badań Literackich PAN. Bada nowoczesną poezję i sztuki wizualne (audialność i wizualność literatury). Tropi związki kultury europejskiej z Dalekim Wschodem. Autorka monografii: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939 (Kraków 2005); „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu (Wrocław 2008, A Stab in the Ear. Poetics of Sound in Futurism and Dadaism, przeł. G. Czemiel, Berlin 2023), Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej (Toruń 2016, Transcultural Haiku. Polish History of the Genre, przeł. J. Huni, Berlin 2021). Mieszka w Łodzi.

ZBIGNIEW ŚWIATŁOWSKI
Germanista, prof. zw. w Instytucie Filologii Germańskiej UR, wybitny znawca prozy niemieckojęzycznej XX wieku i autor wielu publikacji z tej dziedziny. Opublikował m.in.: Günter Grass (1987), Peter Handke. Niepojący talent (1993), Günter Grass – portret z bębenkiem i ślimakiem (2000) oraz Lese- und Lebenserfahrungen mit der Deutschsprachigen Literatur 1890–1945 (2001). Mieszka w Rzeszowie.

EWA ŚWIĄC
Ur. w 1976 r. Absolwentka filologii polskiej, dziennikarstwa na UŚ oraz krakowskiego gender studies. Publikowała m.in. w „Blasfemii”, „”ursywie” i „Akancie”. Współpracuje z wortalem www.gender.plMieszka w Katowicach.

JACEK ŚWIERK
Ur. w 1981 r. Mieszka w Rzeszowie i Bliznem. Zadebiutował tomem wierszy Relacje na nieżywo (Kraków 2017). Wiersze publikował m. in. we: „Frazie” (debiut), „Wyspie”, „Pograniczach”, „Odrze” (pocztówki internetowe KM), „Portalu Latarnia Morska”, „Krytyce Literackiej”.
MARCIN ŚWIETLICKI
Ur. w 1961 r. Poeta, prozaik, frontman i wokalista zespołów rockowych i jazzowych Świetliki, Najprzyjemniejsi, Zgniłość, współpracował także z Robertem Brylewskim, Cezarym Ostrowskim i Michałem Trzaską. Rysuje, występował w filmach fabularnych (m.in. w roli głównej w Małżowinie Wojciecha Smarzowskiego). Opublikował ponad dwadzieścia książek poetyckich (ostatnie to Polska (wiązanka pieśni patriotycznych), z „wycinankami polskimi” Alicji Białej, 2018 oraz Ale o co ci chodzi? z rysunkami Marcina Maciejowskiego, 2019), pięć powieści (z Grzegorzem Dyduchem jako Marianna Świeduchowska Katechetów i frustratów, z Ireneuszem Grinem i Gają Grzegorzewską Orchideę oraz trylogię kryminalną Dwanaście, Trzynaście i Jedenaście). Za powieść Jedenaście uhonorowany Nagrodą Literacką Gdynia (2009), tę nagrodę otrzymał kilka lat później także za tom poetycki Jeden (2014). Laureat m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich. Mieszka w Krakowie.
JACEK ŚWIŁŁO
Ur. w 1965 r. Studiował we Wrocławiu polonistykę, prawo i podyplomowo filozofię. Imał się wielu zawodów (m.in. grał jako saksofonista w niszowych kapelach, aktualnie: The Overview Effect, wystawiał na prowincji prace plastyczne, prowadził rubrykę satyryczną w tygodniku lokalnym). Jest laureatem konkursów literackich, ostatnio II nagrody w Konkursie Poetyckim im. S. Grochowiaka (Leszno, wrzesień 2020), II nagroda w Konkursie Poetyckim „Refleksy” (Szczecin, luty 2021). Późny debiut książkowy, tomik poetycki Tu, w dole ukaże się 2021 r. w wydawnictwie Norbertinum.

LACO ŠPÁNIK
Ur. w 1952 r. w Skalici, poeta słowacki. Ukończył średnią szkołę elektrotechniczną, przez kilka lat pracował w telewizji w Bratysławie. Należy do KAPL (Klub Autorov a Priateľov literatúry), w którego ramach recenzuje prace młodych twórców i aktywnie uczestniczy różnych literackich inicjatywach. Publikuje poezję w Internecie. W roku 2018 opublikował zbiór wierszy Kocky sú hodené.