Najnowszy numer:

Zasady publikowania tekstów w kwartalniku literacko-artystycznym „Fraza”

I. Zasady publikowania tekstów na łamach pisma
Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, niedrukowane w innych pismach i książkach, jak również nieogłaszane wcześniej na stronach internetowych, osobistych blogach itp.
Publikacja w innych miejscach jako przedruk jest możliwa po zgodzie redakcji lub po upływie trzech miesięcy od opublikowania numeru pisma, w którym ukazał się tekst. Redakcja prosi o umieszczenie informacji o pierwodruku.

II. Zasady publikowania tekstów o charakterze naukowym:
Pismo publikuje przede wszystkim teksty dotyczące zagadnień współczesnej literatury i kultury (sztuka, filozofia, teatr, film, filozofia) oraz zagadnień z nimi powiązanych (historia, polityka, socjologia, życie literackie i kulturalne).

W trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych zespół redakcyjny „Frazy” przyjął następujące zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac badawczych w czasopiśmie. Zasady te zostały opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org) oraz zgodnie z treścią Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego. Redakcja zobowiązuje autorów i recenzentów do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja „Frazy” stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych:

 1. Zespół redakcyjny „Frazy” dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów jako tekstów o charakterze naukowym.
 2. Materiały tak zakwalifikowane zostają następnie wysłane do recenzji zewnętrznej.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza redakcji i Instytutu Filologii Polskiej UR. Wyboru recenzentów dokonuje redakcja „Frazy”, z uwzględnieniem formuły tematycznej zgłoszonych materiałów.
 4. Recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma charakter opisowy, formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do uznania, że artykuł ma charakter naukowy do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania publikacji:
  1. naukowy charakter tekstu;
  2. nowatorstwo ujęcia tematu;
  3. wartość poznawcza artykułu;
  4. merytoryczna poprawność (dotyczy sposobu gromadzenia materiału, metod dowodzenia i argumentacji, kompletności tez itp.);
  5. przejrzystość kompozycyjna;
  6. poprawność językowo-stylistyczna.
 7. Przeciwdziałanie przypadkom ghostwriting i guest authorship.
  1. definicje pojęć:
   • ghostwriting to zjawisko, które zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
   • guest authorship (honorary authorship) to zjawisko, które zachodzi wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
  2. procedura przeciwdziałania zjawisku ghostwriting i guest authorship przyjęta w piśmie „Fraza”:
   • zjawiska „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane przez redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
   • redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt;
   • redakcja pisma „Fraza” powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie  instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;
   • redakcja pisma „Fraza” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 8. W stopce każdego numeru pisma podane są nazwiska recenzentów artykułów naukowych (w wersji papierowej pisma oraz na stronie internetowej).
 9. Zasady opracowania tekstu naukowego do publikacji we „Frazie”:
  – Nadesłanie streszczenia w języku angielskim na około 100 znaków.