A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Z | Ż

L


RADOSŁAW LACH
Ur. w 1985. Poeta nagradzany i wyróżniany w konkursach poetyckich (m.in. XII edycji OKP im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu, 2016). Na prośbę o notę napisał o sobie: „To co robiłem, nie ma znaczenia. Nie chcę o sobie mówić w sposób rzeczywisty. Moje wiersze są jedyną biografią, jaką mógłbym napisać”. Mieszka we Wrocławiu.

MAGDALENA LACHMAN
Ur. w 1972 r. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowej Szkoły Nauk Humanistycznych PAN w Warszawie; adiunkt w Katedrze Literatury Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego i Literatury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego; autorka artykułów zamieszczanych m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Kulturze Popularnej” i pracach zbiorowych. Autorka książki „Gry z tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku(2004). Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są związki współczesnej literatury i sztuki z kulturą masową.

ERMIS LAFAZANOVSKI
Ur. w 1961 r. w Cluj (Rumunia). Macedoński prozaik, historyki i teoretyk literatury. Jest doktorem nauk filologicznych, pracuje w Instytucie Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopje. Laureat licznych nagród. Debiutował w 1992 roku. Jest autorem kilkunastu książek: powieści, tomów opowiadań i prac naukowych. W Polsce ukazała się jego powieść Hrapeszko w przekładzie Anny Sapety (wydawnictwo „Toczka”, Warszawa 2015).

OLGA LALIĆ-KROWICKA
Ur. w 1980 r. w Šibeniku (Chorwacja), poetka i tłumaczka. Absolwentka filologii słowiańskiej na UJ w Krakowie. Autorka tomiku poetyckiego Dzisiaj przyjdzie w brązowym (2006) oraz zbioru dramatów Debiut Pana Chwastowskiego (2007). Debiutowała w 1999 r. w „Radostowej”. Wiersze (także haiku) i opowiadania publikowała na łamach m.in.: „Kwartalnika Artystycznego”, „Frazy”, „Akantu”, „Etny” (serbskie internetowe pismo satyryczne) oraz w lokalnych czasopismach, a także w almanachach i serbskich antologiach. Jest laureatką kilku konkursów literackich w Polsce i Serbii. Mieszka w Dukli.

ANDRZEJ LAM
Ur. w 1929 r. w Grudziądzu. Historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz. Emerytowany prof. Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1962-1966 red, naczelny „Współczesności”, pracował także w „Miesięczniku Literackim”, a w latach 1979-1984 był red. naczelnym „Rocznika Literackiego”. W latach 1985-2009 przewodniczył jury Warszawskiej Premiery Literackiej. Zajmował się zagadnieniami poezji awangardowej (Polska awangarda poetycka, t.1-2, 1969; Z teorii i praktyki awangardyzmu, 1976). Ogłosił tomy szkiców Pamiętnik krytyczny (1970), Lupus in fabula (1988), Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej(2001), Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia (2009). Autor antologii: Opisanie z pamięci. Antologia londyńskiej grupy „Kontynentów” (1965), Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po r. 1939 (1972, 1976), Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej (1918-1979) (1980), Ciemne źródła. Niemiecka poezja klasyczna. Antologia prywatna (we własnym wyborze i przekładach, Warszawa 2017). Wydawca dzieł: W. Sieroszewskiego, Pism K. Irzykowskiego, wspomnień S. Lama. Tłumacz Horacego (Dzieła wszystkie, 1992, 1996), dzieł średniowiecznej literatury niemieckiej (Pieśń o Nibelungach i wszystkie utwory Wolframa von Eschenbacha), poezji Hölderlina, utworów Anioła Ślązaka, J.V. Eichendorfa, i J.W. Goethego oraz wierszy niemieckich ekspresjonistów: G. Trakla (Wiersze zebrane; Wiersze z rękopisów), E. Mörikego, G. Heyma (Armada nocy), E. Stadlera. Mieszka w Warszawie.

JOLANTA LANE
Pochodzi z rodziny filmowców – ojciec był operatorem dźwięku, a wuj przed wojną właścicielem wytwórni filmowej Falanga. Ukończyła polonistykę ze specjalizacją filmoznawstwo. Mieszkała Lublinie i w Łodzi. Publikowała w studenckim piśmie „Politechnik”, a potem także w „Życiu Literackim” i w „Przekroju”. W 1967 r. wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia fotograficzne. Pracowała w Bibliotece Polskiej w Londynie pod kierunkiem Marii Danilewiczowej, publikowała felietony w „Tygodniku Polskim”, gdzie poznała wiele ważnych osobistości powojennej polskiej emigracji. W późniejszym okresie znalazła posadę w brytyjskim Ministerstwie Szkolnictwa. Jest członkinią Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, publikuje felietony w wydawnictwach związkowych i w prasie polskiej w Londynie.

KRYSTYNA LARS
Pseudonim literacki Krystyny Chwin – poetki, autorki prozy, wydawcy, dziennikarki. K. Chwin ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Opublikowała tomy poetyckie: Ja Gustaw (1981), Chirurgia mistyczna (1989), Kraina pamiątek. Ciekawe i pouczające historie z życia kobiet i mężczyzn spisane podczas podróży do Europy (1992), Umieranki i inne wiersze (2000), Zaprosimy do nieba cały świat (2014), Proste wiersze o szczęściu (2015), tom prozy Wspólna kąpiel (z mężem Stefanem Chwinem). Autorka i współautorka książek Gdańsk według Stefana Chwina i Miłosz – Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy (2012). Była redaktorką pism „Autograf” i „Potop”. W roku utworzyła 1991 i do 2002 redagowała pismo „Tytuł”. Do dziś kieruje wydawnictwem „Tytuł”. Przez wiele lat pracowała w TVP Gdańsk, pełniąc m.in. stanowisko jej dyrektora programowego. Należy do SPP, PEN Clubu, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Polska Niemcy. Mieszka w Gdańsku.

ALINA LASSOTA
Ur. w Wilnie. Polska pisarka i artystka teatralna, specjalizująca się w wielodyscyplinarnych projektach artystycznych. W rodzinnym mieście ukończyła studia na kierunkach historii i filologii polskiej. W latach 1985-1994 była dziennikarką polskiego dziennika „Kurier Wileński”. Przez szesnaście lat była członkinią zespołu pieśni i tańca Wilia. Następnie studiowała w Polsce reżyserię teatralną. Od 1996 r. jest związana z warszawskim środowiskiem twórczym. W Warszawie i Wilnie zrealizowała wiele spektakli teatralnych oraz widowisk poetycko-muzycznych (także według scenariuszy własnych). Uczestniczka międzynarodowych festiwali poezji. Opublikowała trzy zbiory poezji oraz jeden zbiór opowiadań. Jej utwory przełożono na języki: czeski, fiński, grecki, litewski, niemiecki, rosyjski i włoski. Obecnie mieszka w Warszawie.

ANNA LASZUK
Ur. w 1969 r. w Warszawie; dziennikarka radia TOK FM. W 2006 ukazała się jej dokumentalna książka o polskich lesbijkach pt. Dziewczyny wyjdźcie z szafy! Mieszka w Warszawie.

ANNA LATAWIEC
Filozof, prof dr. hab., pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kieruje Sekcją Filozofii Przyrody, Sekcją Filozofii Przyrody; katedrą Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych. Autorka książki Pojęcie symulacji i jej użyteczność naukowa (Warszawa 1993), współautorka publikacji Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody (Warszawa 2009). Autorka wielu artykułów naukowych z filozofii: przyrody ożywionej, nauki, medycyny, techniki oraz z ekologii i filozoficznych problemów symulacji i modelowania. Współredaktorka (z G. Bugajakiem) prac zbiorowych m.in. Między filozofią przyrody a ekofilozofią (Warszawa 1999), W poszukiwaniu istoty życia (Warszawa 2005) oraz sześciu tomów Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata. Redaktor naczelna „Studia Philosophiae Christianae”. Odznaczona Medalem Rektora AGH w uznaniu zasług dla rozwoju biocybernetyki (2000) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

BOGUSŁAWA LATAWIEC
Ur. 25.09.1939 r. w Wołominie – zmarła 1.11.2021 w Poznaniu. Poetka, prozaiczka, krytyczka literacka, nauczycielka. W latach 1974–1982 kierowała działem poezji i krytyki literackiej poznańskiego miesięcznika „Nurt”; w latach 1991–2003 była redaktorką naczelną poznańskiego miesięcznika „Arkusz”. Laureatka nagrody polskiego PEN-Clubu i Nagrody im. Józefa Łukaszewicza. Za debiut poetycki Otwierają się rzeki (1965) otrzymała w Gdańsku Nagrodę Wielkiej Peleryny, za tom Całe drzewo zdania (1970) wrocławskie Ugrupowanie 66 uhonorowało ją Nagrodą im. Tadeusza Peipera, tom wierszy Odkrytki (2007) był nominowany do nagrody Cogito, a tomy Gdyby czas był ziemią (2011) oraz Pierzchające ogrody (2018) nominowano do Nagrody Orfeusz im. K. I. Gałczyńskiego. Opublikowała także sześć tomów prozy (m.in. Ciemnia, 1989, 1995, 2012; Kochana Maryniuchna, 2003) oraz zbiory esejów Gęstwina (2001) i Zegary nie do zatrzymania. Literackie portrety, szkice, listy (2012). Ostatnia jej książka poetycka Nieoznakowany szlak ukazała się w 2021 r. w szczecińskim wydawnictwie Forma, z którym współpracowała w ostatniej dekadzie. W 2016 r. Joanna Grądziel-Wójcik i Piotr Łuszczykiewicz opublikowali monografię Bogusława Latawiec: portret podwojony.

KRYSTYNA LATAWIEC
Dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie wykłada literaturę polską po 1939 r. Recenzje i szkice publikowała w „Ruchu Literackim”, „Twórczości”, „Frazie”, w serii „Acta Pancoviana” oraz w tomach studiów historycznoliterackich „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”. Autorka książek:Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego, (1994), Poezja polska w latach 1939-1956. Interpretacje (1998),Dramat poetycki po 1956 roku: Jarosław M. Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tymoteusz Karpowicz (2007). Przygotowała do druku i opatrzyła wstępem wybór utworów dramatycznych M. Pankowskiego,Teatrowanie nad świętym barszczem (1995).

GORAN LAZOVIĆ
Ur. w 1962, studiował dziennikarstwo, literaturę i dramaturgię. Opublikował około dwudziestu tomików poezji, zbiorów prozy, publicystyki, m.in. Nedovršeno pismo (1983), Deset dana istine(1986), Komunističkebajke (1990), Đilas o sebi  drugi o Đilasu(1989), Kukavacsa Tičjegpolja (1998), Košuta u oku moje Milen(2001), Suzesuznoj od oka (2007), Brašno u slaniku (2010). Autor kilku dramatów, m.in. Tako je govorio Mika Antić (1995), Isidora savest jedne epohe (1999) Scenarzysta i reżyser fabularyzowanych dokumentów filmowych Belina kaosudbina (2000) iKadseanđeliprobude (2008). Ponadto nagrał dwie płyty audio CDUspavanka za buđenje i Čitav na pola, izbor najlepši hljubavnih pesama. Jest laureatem kilku nagród literackich, tłumaczony na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, ukraiński, bułgarski i węgierski. Mieszka i tworzy w Belgradzie.

MAŁGORZATA LEBDA
Ur. w 1985 r. Dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka. Doktor nauk humanistycznych (specjalność teoria literatury i sztuk audiowizualnych), nauczycielka akademicka. Autorka czterech tomów poetyckich, najnowszy Matecznik (WBPiCAK, Poznań 2016, nagrodzony tytułem „Krakowskiej Książki Miesiąca”, Stypendium im. Stanisława Barańczaka w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz Nagrodą im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz”). Ultramaratonka i taterniczka. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.
JACEK LECH
Ur. w 1984 r. w Gorlicach. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Literaturoznawca i animator kultury. Napisał pracę magisterską na temat związku mitu lucyferycznego z mistyką genezyjską na przykładzie Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego. Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z polską prozą najnowszą. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą twórczości Andrzeja Stasiuka.
JOANNA LECH
Ur. w 1984 r. Poetka, laureatka wielu konkursów poetyckich, m.in. im. R.M. Rilkego, im. J. Bieriezina. Publikowała w „Toposie”, „Gazecie Wyborczej”, „Czasie Kultury”, „Tygodniku Powszechnym”, antologii Poeci na nowy wiek (Biuro Literackie 2009). Za debiutancki tomik Zapaść (2009) nominowana do nagrody Silesiusa. Pochodzi w Rzeszowie, gdzie studiowała filologię polską na UR, mieszka i pracuje w Krakowie.
EINO LEINO
(1878–1926), właśc. Armas E. Leopold Lönbohm. Jeden z twórców poezji fińskiej, przedstawiciel neoromantyzmu, niezwykle popularny i ceniony w swoim kraju. Nawiązywał do tradycji ludowej, zwłaszcza Kalevali, łącząc ją z odniesieniami do czasów mu współczesnych. Był autorem m.in. zbioru Kantyczki i poematu Pieśni księcia Jana i Katarzyny Jagiellonki. Tłumaczył klasykę światową, m.in. Boską komedię.

RYSZARD LENC
Ur. w 1955 w Bytomiu. Prozaik. Doktor fizyki (doktorat na Uniwersytecie Śląskim, 1987). Był jednym z animatorów cyklu katowickich seminariów poświęconych filozofii, religii i literaturze Techne Dialektike. Opowiadania publikował m.in. we „Frazie”, „Toposie”, „Akcencie”, „Pograniczach”, „Odrze”, „Toposie”, „Twórczości“, „Elewatorze”, „Wyspie”. Opublikował zbiory opowiadań: Ja, Wittgenstein (2007), Chimera (2014), Ostatni ogród (2017) oraz powieści W cieniu Golgoty (2021) i My z Koszutki (2022). Laureat konkursów im. K.K. Baczyńskiego (2005), konkursu Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego „Przypadek i czas w stosunkach polsko-niemieckich, 2005 i V Międzynarodowego Festiwalu Opowiadań we Wrocławiu.

KRYSTYNA LENKOWSKA
Poetka, prozaiczka, tłumaczka, krytyczka, animatorka życia literackiego. Opublikowała czternaście tomów poezji, m.in. Tato i inne miejsca (2010), Kry i wyspy (2013), Zaległy list do pryszczatego anioła / An Overdue Letter to a Pimple Angel (przeł. Ewa Hryniewicz-Yarbrough, 2014), Troska / Турбoта (przeł. na j. ukraiński Ołeksandr Gordon, 2014), Carte Orange (przeł. na j. francuski Karol Wojewoda, 2017), Kiedy byłam rybą (lub ptakiem) (2020), Balkon (2021), Ono morze / Él el mar (przeł. na język hiszpański Xavier Farré, 2023). Wiersze, prozę, tłumaczenia, eseje, noty i wywiady publikowała w pismach literackich w Polsce (m.in. w „Akcencie”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Pracowni”, „Toposie”, „Twórczości”, „Tyglu Kultury”, „Zeszytach Literackich”), w USA, w tłumaczeniu E. Hryniewicz-Yarbrough (m.in. „Absinthe”, „Boulevard”, „Chelsea”, „Confrontation”), Ukrainie, Rumunii i Czechach. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2016 r. zadebiutowała tomem prozy Babeliada wydanym w serii Biblioteka „Frazy”. W 2018 r. ukazał się w wydawnictwie Officyna w jej przekładzie tom Emily Dickinson Jest pewien ukos światła. Poezje wybrane. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL) oraz ZAiKS. Mieszka w Rzeszowie.

HEZI LESKLI
Ur. w 1952 r. Rechowot (Izrael), w rodzinie czeskich imigrantów, zm. w 1994 r. Izraelski poeta, choreograf i krytyk tańca, fotografik, dziennikarz. Studiował fotografikę i taniec. W wieku 22 lat zamieszkał w Holandii, gdzie studiował multimedia w Akademii Sztuk Pięknych w Hadze. W 1980 r. powrócił do Izraela. Wydał tomy poezji: Ha’ecba(1986, Palec), Chibur we’Hisur (1988, Dodawanie i odejmowanie),Ha’achbarim we’Lea Goldberg (1992, Myszy i Lea Goldberg), Sotim jekarim (1994, Drodzy zboczeńcy). Wiersze Leskli`ego były dwukrotnie publikowane w „Literaturze na Świecie” 2004, nr 11/12 oraz 2008, nr 9/10.
KATARZYNA LEWANDOWSKA
Z wykształcenia oligofrenopedagog i plastyk. Od wielu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Umiejętności pisarskie doskonaliła na kursach Pasji Pisania. Laureatka konkursów literackich. Swoje opowiadania publikowała we „Frazie”, „Post Scriptum”, na portalach E-Prawda, Moja Przestrzeń Kultury oraz Pedagogika Specjalna. Wkrótce ukaże się zbiór jej opowiadań Dom z klocków Lego. Pracuje nad nowym zbiorem opowiadań i powieścią. W wolnym czasie maluje, fotografuje i podróżuje.
ZDENKA LÍBALOVÁ
Czeska poetka, autorka kilku tomików wierszy, założycielka i główna organizatorka literackiego klubu „Pegas” w Mělníku, gdzie mieszka.
LESZEK LIBERA
Ur. w 1948 r. w Raciborzu. Historyk literatury, tłumacz, pisarz. Wykładowca akademicki. Pracował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obornił w 1977 r. doktorat. W roku 1980 wyjechał do Niemiec i zamieszkał w Essen. W latach 19801992 dorywczo pracował w Münster, dając w tamtejszym uniwersytecie wykłady z języka polskiego. Od 1992 r. pracował w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), gdzie jest obecnie profesorem zwyczajnym w Zakładzie Literatury XIX Wieku. Znawca literatury polskiego i niemieckiego romantyzmu. Opublikował m.in książki: Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu” (1993); Romantyczność i folklor. O twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana (Poznań 1994), Mickiewicz – Słowacki. Szkice i rozprawy (2000); W Szwajcarii. Studium o Juliuszu Słowackim (2001); „Maria Stuart”. Dramat Juliusza Słowackiego (2003); Zraniona iluzja. O „Balladynie” Juliusza Słowackiego i „Kocie w butach” Ludwiga Tiecka (2007), Mickiewicz i medycyna. Szkice romantyczne (2010) i Mickiewicz (2015). Przełożył Ludwiga Tiecka Kota w butach. Świat na opak (2007) i Księcia Zerbino czyli podróż w poszukiwaniu dobrego smaku… (2012). Jest także autorem, napisanej w języku niemieckim powieściowej dylogii Der Utopek. Roman  (2011, na polski tłumaczy ją Sława Lisiecka) oraz Buks Molenda, wydanych w wydawnictwie Neisse Verlag w Dreźnie. Mieszka w Essen i Poznaniu.
MARGOSIA LICHOTA
Malarka, grafik, projektuje okładki do książek, m.in. dla wydawnictw: Scholar, Egmont i W.A.B. Wybrane prace własne zamieszcza pod adresem: www.margosialichota.blogspot.com

AMELIA LICZEWA
Ur. w 1968 w Sofii. Bułgarska poetka i krytyczka literacka. Absolwentka filologii bułgarskiej na Uniwersytecie Sofijskim. Jest profesorem teorii literatury w macierzystej uczelni, autorką wielu książek i artykułów naukowych poświęconych głównie współczesnej poezji bułgarskiej oraz światowym procesom i tendencjom literackim. Zadebiutowała tomikiem Око, втренчено в ухо (Oko, wpatrzone w ucho, 1992). Ponadto opublikowała zbiory: Втората Вавилонска библиотека (Druga Biblioteka Babilońska, 1997), Азбуки (Alfabety, 2002), Моите Европи (Moje Europy, 2006), Трябва да се види (Trzeba zobaczyć, 2013), Зверски кротка (Potwornie łagodna, 2017) i Потребност от рециклиране (Potrzeba recyklingu, 2021). Jej wiersze przetłumaczono na: angielski, arabski, chorwacki, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, słowacki, węgierski i włoski. Jest redaktorką naczelną tygodnika literackiego „Literaturen westnik” oraz redaktorką pisma „Literatura”. Laureatka licznych nagród i wyróżnień, w tym nagrody im. Binio Iwanowa za tom Potwornie łagodna i Ogólnokrajowej Nagrody im Konstantina Pawłowa za Potrzebę recyklingu.

REFIK LIČINA
Ur. 1956 r. w Radmanovci (obecna Czarnogóra), od 1992 r. mieszka i tworzy w Lund (Szwecja), poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz najwybitniejszych szwedzkich poetów na język serbski, opublikował tomiki wierszy: Poznavanje prirode (1982), Pčele (1987), Posmrtne počasti (1999), EX SOLIO (2001), April je mjesec mrtvih (2003), Prigodne prisile (2009) i Predikan för Eurydike (po szwedzku, 2009), oraz zbiory opowiadań: Skonski epigrami (1998), Staklenici (2004),Priče iz daljine (2004) i Dani u Valhali (2008). Jest członkiem szwedzkiego Pen Clubu.
WOJCIECH LIGĘZA
Historyk literatury, krytyk literacki, profesor na Wydziale Polonistyki UJ. Autor licznych rozpraw naukowych, esejów, szkiców poświęconych literaturze współczesnej w kraju i na obczyźnie. Opublikował książki: Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych (1998), Jaśniejsze strony katastrofySzkice o twórczości poetów emigracyjnych (2001), O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty (2002). Jest autorem wstępu do antologii Wiatr nas nosi po świecie. Antologia polskiej poezji żołnierskiej na obczyźnie 1939-1945 (1993). Redaktor i współredaktor tomów zbiorowych, m.in.: Pamięć głosówStudia nad twórczością Aleksandra Wata (Kraków 1992), Pisarze emigracyjni. Sylwetki(Kraków 1993), Ktokolwiek jesteś bez ojczyznyTopika polskiej współczesnej poezji emigracyjnej (Łódź 1995), Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999 (2001),Poszukiwania realności. Literatura, dokument, Kresy (2003), Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje (2005). Jest laureatem Nagrody Fundacji Wł. i N. Turzańskich (2000). Mieszka w Krakowie.
DONIA LILLY
Urodziła się niedaleko Woodstock w stanie Nowy Jork, studiowała sztukę w Principia College w Illinois oraz w Holandii i Irlandii. Jest pisarką, śpiewa, uprawia sztuki wizualne. Mieszkała w wielu krajach, obecnie na wyspie Kauai na Hawajach. Więcej informacji na stronie www.DoniaLilly.com Publikacja przekładów we „Frazie” jest (prawdopodobnie) jej pierwszą publikacją w prasie.
FRANCISZEK LIME
Ur. w 1983 r. w Bystrzycy Kłodzkiej, absolwent filozofii i farmacji, publikował w „Wyspie”, „Pograniczach”, „Śląsku”, „Red”. Wielbiciel Dead Can Dance i Sándora Máraia. Przygotowuje do druku swój debiut poetycki. Pracuje w branży tekstylnej. Mieszka pod Opolem.
PIOTR LINEK
Ur. w 1964 r. w Zamościu. Poeta, publicysta, animator życia literackiego. Kieruje działem literackim „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”, wcześniej redagował Kronikę Literacką w piśmie „Tygodnik Zamojski” oraz Notę (także na antenie Katolickiego Radia Zamość). Publikował w „Akcencie”, „Kresach Literackich”, Opublikował pięć tomów poetyckich: …na biegunach (1990), Rozmowy z J. (1994), W brzuchu wielkiej ryby (1996), Światłocień (1999), Chemia zdziwienia (2005, Nagroda im. A. Kamieńskiej), Bliżej skóry (2009).
ROOPE LIPASTI
Ur. w 1970 r. Fiński pisarz, dziennikarz i publicysta, tworzy dla dorosłych i dzieci. Parokrotnie nagrodzony, jego książki zostały przetłumaczone na kilka języków obcych.

ELŻBIETA LIPIŃSKA
Ur. w Warszawie, od lat mieszka we Wrocławiu. Jest prawnikiem. Pisze od wielu lat, głównie wiersze, czasem także krótkie opowiadania, które dopiero przed paru laty zdecydowała się pokazać światu. Publikowała w „Obrzeżach”, „Akancie”, „Autografie”, almanachach pokonkursowych, „Red” i w „Toposie”. Jest laureatką konkursów poetyckich, m.in. Szóstego Agonu Poetyckiego „O Wieniec Akantu” (Grand Prix w 2006 r.), Głogowskich Konfrontacji Literackich, „O Laur Czerwonej Róży” w Gdańsku, konkursów „Malowanie słowem” i „Struna orficka”. W styczniu 2007 r. wydała tomik wierszyPożegnanie z czerwienią.

KRZYSZTOF LIPIŃSKI
Ur. w 1957 r. Prof. dr hab. w Instytucie Filologii Germańskiej UR, historyk literatury, tłumacz, autor opowiadań.  . Opublikował m.in.Goethes „Faust” als Ubersetsungsvorlage (1990), Bóg, szatan, człowiek. O „Fauście” J. W. Goethego. Próba interpretacji (1993),Niedoskonała pokuta: o życiu i twórczości Georga Trakla (1998), tom opowiadań Opowieści galicyjskie (2005), Vademecum tłumacza(2000) oraz m.in. przekłady poezji G. Trakla Jesień duszy (1993), J. W. Goethego Faust. Tragedia (1996), Novalisa Hymny do nocy(1995).
MAREK ROMAN LIPIŃSKI
Ur. w 1947 r. w Warszawie. Hydrobiolog i biolog morski, dr habilitowany, absolwent biologii na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także japonistykę. Pracował w redakcji miesięcznika „Morze” (1970–1971), a także jako pracownik naukowy Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni w latach 1970–1985. Po roku 1985 był zatrudniony na Wydziale Zoologii University of Cape Town (1985–1992); Sea Fisheries Research Institute (1992–2012); Rhodes University i South African Institute of Aquatic Biodiversity (od 2012 r.). Jest autorem ponad dwustu artykułów naukowych oraz licznych artykułów popularnonaukowych i esejów. Organizator i kierownik ponad 20 rejsów badawczych na różnych statkach, głównie na Atlantyku. Współautor Zoologii pod redakcją Czesława Błaszaka (t. 1) i Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu (t. 5: Afryka; t. 6: Ludzie Gór). Opublikował książki: Haiku; Człowieku co chciałbyś wiedzieć? (Testament biologa z dodatkiem esejów o literaturze polskiej i japońskiej); What would you like to know? (anglojęzyczna wersja Testamentu biologa), które zostały wydane w 2019 r. przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu.
EWA LIPSKA
Ur. w 1945 r. w Krakowie, gdzie mieszka. Poetka, autorka felietonów. Studiowała malarstwo na krakowskiej ASP. Debiutowała tomemWiersze (1967). W 1979 r. ukazał się pierwszy wybór jej poezji Dom spokojnej Młodości. Później opublikowała m.in. tomy: Przechowalnia ciemności (1985), Stypendyści czasu (1994), Ludzie dla początkujących (1997), 1999 (1999), Ja (2003), Pomarańcza Newtona(2007), Pogłos (2010 – Nagroda Gdynia w dziedzinie poezji 2011). Jest także autorką tomu prozy poetyckiej Żywa śmierć (1979), dramatu Nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek (1982) i powieści Sefer (2009). W latach 1970-1980 była redaktorką w Wydawnictwie Literackim, od 1991 roku pracowała w ambasadzie polskiej w Wiedniu w latach 1995-1997 była Dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu. Prowadziła gościnne wykłady w Studium Literacko-Artystycznym na UJ. Aktualnie współpracuje z Radiem Kraków. Była członkinią Związku Literatów Polskich do jego rozwiązania w 1983 r., a po 1989 była w gronie założycieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Należy do polskiego i austriackiego PEN-club. Jest laureatką wielu nagród w Polsce i na świecie, m.in.: im. A. Bursy (1971), Fundacji Kościelskich (1973), Fundacji POLCUL (1988 Australia), Polskiego PEN-Clubu z Fundacji Büchnera (1992), Fundacji A. Jurzykowskiego (1993), Fundacji im. Wł. i N. Turzańskich (2004), Nagrody miesięcznika „Odra” (2004). Uczestniczyła w wielu festiwalach poezji w Europie i na świecie. Wybory jej wierszy ukazały się w języku niemieckim, angielskim, duńskim, holenderskim, czeskim, węgierskim, hebrajskim, serbskim, słowackim, hiszpańskim, katalońskim, francuskim, szwedzkim, albańskim i bułgarskim.
TADEUSZ LIRA-ŚLIWA
Ur. w 1953 r. w Głogowie. Poeta, krytyk literacki. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał kilka tomików poetyckich. Wiersze i recenzje publikował na łamach „Akantu”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Toposu”, „Twórczości”, „Tygla Kultury”. Jego najnowszy tomik Przejście został nagrodzony w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Leopolda Staffa w 2005 roku.
AGNIESZKA LISAK
Ur. w 1973. Poetka, pisarka i aforystka związana z Krakowem. Z wykształcenia prawnik. Laureatka wielu konkursów poetyckich. Nagrodzona Stypendium Twórczym Miasta Krakowa w 1999. W latach 19962002 występowała ze swoją poezją w Piwnicy pod Baranami. Utwory i artykuły na tematy historyczne publikowała w wielu czasopismach krakowskich oraz m.in. we „Frazie”, „Pograniczach”, „Stronach”, „Gazecie Wyborczej”, „Twoim Stylu”, „Wiedzy i Życiu”, „Spotkaniach z Zabytkami”. Opublikowała tomiki Uliczka do nieba (1998) i Każdy rodzi się poetą (1999) oraz książki Miłość staropolska, obyczaje, intrygi skandale i Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku. Jej utwory zamieszczono w antologiach polskiego aforyzmu oraz w antologiach poetów krakowskich. 
SŁAWA LISIECKA
Ur. w 1947 r. w Łodzi. Germanistka, wybitna tłumaczka literatury niemieckojęzycznej o imponującym dorobku. Tłumaczy prozę, dramaty, poezję i eseistykę. Jest autorką m.in. przekładów prozy Thomasa Bernharda i pism Martina Heideggera. W 2012 r. otrzymała nagrodę dla najlepszej polskiej tłumaczki literatury niemieckojęzycznej – fundacji Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, w 2009 roku nagrodę „Literatury na Świecie” za przekład Domniemań w sprawie Jakuba Uwe Johnsona, w 2007 Austriacką Nagrodę Państwową „Translatio” za przekłady literatury austriackiej. Mieszka w Łodzi.
SWITŁANA LISOWSKA
(Світлана Лісовська), ur. w 1988 r. w Czerniowcach. Poetka, skrzypaczka. Ukończyła studia na Wydziale Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza. Laureatka ogólnoukraińskiego konkursu poetyckiego wydawnictwa „Smołoskyp” w 2012 r. za tom wierszy Поруч з морем о сьомій [Obok morza o siódmej]. Debiutowała książkowo w 2015 r. w tymże wydawnictwie tomikiem Kontemp [Contemporary dance] z przedmową Bohdana Zadury, jej wiersze weszły do Antologii młodej poezji ukraińskiej III tysiąclecia Myrosława Łajuka (2018). Brała udział w wielu festiwalach i akcjach poetyckich (m. in. w lubelskim Czasie poetów, 2015). Przez pewien czas pracowała w Paryżu jako modelka, była trenerką dziecięcego alpinizmu i turystyki sportowej. Inicjatorka rezydencji artystycznej w Użhorodzie (2015).
KRZYSZTOF LISOWSKI
Ur. w 1954 r. w Krakowie. Poeta, krytyk literacki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował tomikiem wierszy Próba obywatelstwa w 1975 r. Wiersze Lisowskiego tłumaczone były na języki m. in. na czeski, słowacki, ukraiński, rosyjski, serbsko-chorwacki, węgierski, słoweński, francuski, niemiecki i angielski. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrody im. Piętaka (1981), Nagrody Miasta Krakowa (1990), Nagroda Krakowska Książka Miesiąca (październik 1999 – za tomik 33 zapewnienia o miłości do świata). Stypendysta rządu Szwecji na Gotlandii (2000) oraz stypendysta Ministra Kultury RP. Pracuje w Wydawnictwie Literackim, wykłada w szkole „creative writing” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do SPP i PEN-Clubu. Współpracuje z pismami literackimi i kulturalnymi, m.in. „Kresy”, „Nowe Książki”, „Dekada Literacka”. Ostatnio opublikował m.in. tomiki wierszy: Poszukiwacze światła. Seekers of Light (Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie/Gnome, 2004), Niewiedza (Tlőn&Uqbar, Kraków 2007), Budzik Platona (Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, 2007).
SUSAN LITWACK
poetka amerykańska, mieszka i uczy w Nowym Jorku. Ostatni tom wierszy Inscape ukazał się w 1976 r.
TASOS LIWADITIS

[Τάσος Λειβαδίτης] (1922–1988), jeden z najbardziej znanych greckich poetów powojennych. Podczas II wojny światowej aktywnie działał w lewicowym ruchu oporu. W czasie greckiej wojny domowej aresztowany i skazany na kilkuletnie wygnanie. Debiutował w 1946 r. na łamach czasopisma „Elefthera Grammata”. Pierwszy zbiór poetycki wydał w 1952 r. (Bitwa na skraju nocy). Początkowo publikował wiersze społecznie i politycznie zaangażowane, z czasem zwrócił się w stronę poezji egzystencjalnej. Sławny grecki kompozytor Mikis Theodorakis skomponował muzykę do wielu jego wierszy.

ADAM LIZAKOWSKI
Ur. w 1956 w Dzierżoniowie. Mieszkał i pracował w Pieszycach na Dolnym Śląsku, od 1981 r. w USA, w 2016 r. powrócił do Polski. Poeta, prozaik, tłumacz, laureat Międzynarodowej Nagrody Fundacji Turzańskich (Kanada, 2000), Award World Poetry Day UNESCO (2008), Elma Stuckey Poetry Award (2010). Studiował w Columbia College Chicago na kierunku creative writing oraz w chicagowskim Northwestern University. Jest członkiem redakcji kwartalnika „TriQuarterly Online” wydawanego przez ten uniwersytet. Opublikował w języku polskim i angielskim ponad 20 tomów poetyckich. Ostatnio tomy Gdybym twą miłość miał Ameryko! Wybór wierszy (Literary Waves, Londyn 2022) oraz Pieszycka księga umarłych (SPP, Oddział Warszawa 2022). Przekładał na polski wiersze: Walta Whitmana, W.C Williamsa, Carla Sandburga, Allena Ginsberga, Langstona Hughesa, Boba Dylana, a także Lao Tsy i Rumiego (z języka angielskiego). W serii Biblioteka „Frazy” ukazały się jego prozatorskie Zapiski znad Zatoki San Francisco (2004). Jest także autorem sztuk teatralnych. Odznaczony m.in. Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Mieszka w Świdnicy.

BOGDAN LOEBL
Ur. w 1932 r. w Nowosielicy k. Stanisławowa. Poeta, prozaik, publicysta, autor słuchowisk radiowych oraz tekstów piosenek i bluesów (m.in. do muzyki Tadeusza Nalepy). Ostatnio opublikował: wybór słuchowisk Wesołych świąt.(Toruń 2007), tomy poezji Czernienie bieli i Rozmowy z mistrzem / My dialogs with the Master (2009), prozy Rzeka dzieciństwa i Kres moich kresów (2013) oraz wywiad-rzekę Słucham głosu serca (2015). Mieszka w Józefowie k. Otwocka.
FEDERICO GARCIA LORCA
(1898–1936), hiszpański poeta i dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych pisarzy hiszpańskich XX w. Zginął w niejasnych okolicznościach podczas Wojny Domowej, rozstrzelany przez Falangistów. Bliski tradycji baroku, surrealizmowi i awangardzie, tworzył poezje inspirowane folklorem (Romance cygańskie), pisał dramaty historyczne, psychologiczno-obyczajowe i groteskowo-poetyckie oraz komedie (m.in. Krwawe gody, Dom Bernardy Alba, Teatro breve). W latach 1929–1930 przebywał w Nowym Jorku, wiersze tam napisane złożyły się na tom Poeta w Nowym Jorku, z którego pochodzą publikowane w tym numerze „Frazy” przekłady Romana Sabo. W Polsce tłumaczony m.in. przez Jerzego Ficowskiego, Mieczysława Jastruna, Irenę Kuran-Bogucką, Danutę Muchę, Jarosława Marka Rymkiewicza i Jerzego Winczakiewicza.
TOMASZ LORENC

Studiował prawo i filozofię. Laureat konkursów poetyckich, m.in. ,,Autoportret Jesienny”, ,,Bez-KRESY”, im. J. Kulki, im. K.K. Baczyńskiego, im. A. Babaryki, im. M. Kajki. Publikował głównie w wydawnictwach pokonkursowych i w Internecie. Pracuje jako prawnik. Mieszka w Łodzi.

PIOTR WIKTOR LORKOWSKI
Ur. w 1968 r. w Nowem na Pomorzu. Recenzent, literaturoznawca, tłumacz z języka niemieckiego. Stały współpracownik Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”. Pomysłodawca i współtwórca Gdańskiej Encyklopedii Güntera Grassa (2017). Opublikował m.in. przekład Rainera Marii Rilkego Zapisków Maltego Lauridsa Brigge (2011). Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Prowadzi blog literacki „nowe litery” (nowelitery.blogspot.com) oraz podkast o poezji „Nadmorze”. Mieszka w Sopocie.
ANNA LUBICZ-ŁUBA
Dziennikarka, absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Do chwili wyjazdu z Polski (1979) pracowała w Bibliotece Narodowej. W czasie pobytu w Londynie redaktor tygodnika „Gazeta Niedzielna” oraz wydawnictwa Veritas Publishing House. W Kanadzie (od 1982) związana z polską prasą, radiem i telewizją oraz Radiem Canada International. Wieloletnia asystentka prezesa Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i (w latach 1990-1992) polskiego senatora, Stanisława Haidasza, o którym zrealizowała film dokumentalny. Autorka licznych wywiadów z ludźmi sztuki, nauki i polityki (m.in. S. Barańczakiem, K. Braunem, S. Brejdygantem, Z. Brzezińskim, B. Czaykowskim, N. Daviesem, J. Nowakiem-Jeziorańskim, ks. J.Pasierbem, H. Szeryngiem, ks. J. Twardowskim). Autorka książki biograficznej Gorycz i spełnienie(2005). Przygotowuje polską wersję anglojęzycznego tomu wierszy Wacława Iwaniuka Evenings on Lake Ontario we wspólnym tłumaczeniu z Bogdanem Czaykowskim. Członek Zarządu Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie.
ANDRIJ LUBKA
Ur. w 1987 r. w Rydze, poeta, pisarz, eseista, tłumacz (głównie polskiego i chorwackiego) i felietonista. Absolwent ukrainistyki Uniwersytetu w Użhorodzie i bałkanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobywca licznych nagród literackich, m.in. „Debiut” (2007) „Kijowskie Laury” (2011). W 2006 obserwator wyborów na Białorusi, po zatrzymaniu przez białoruskie władze otrzymał status persona non grata na dziesięć lat. Dwukrotny stypendysta Gaude Poloniae. Autor tomów wierszy: Вісім місяців шизофренії  [Osiem miesięcy schizofrenii] (2007), Тероризм [Terroryzm] (2008), Сорок баксів плюс чайові [Czterdzieści baksów plus napiwek] (2012), powieści Карбід (2015, polskie wyd. Karbid, 2016, finał nagrody Angelus), Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан [Twoje spojrzenie, Cio-Cio-San] (2018), tomów krótkiej prozy КІЛЕР. Збірка історій (2012, polskie wyd. Killer, 2013), Спати з жінками , [Spać z kobietami] (2014); Кімната для печалі (2016, nagroda Fundacji Kowaliowych. USA, polskie wyd. Pokój do smutku, 2018), Saudade (2017, nagroda im. J. Szewielowa).
ARKADIUSZ LUBOŃ
Ur. w 1984 r. w Sosnowcu. Absolwent polonistyki i anglistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Literaturoznawca i tłumacz, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UR. Teksty prozatorskie i publicystyczne publikował w jednodniówce „Kropka nad Ypsylonem”, „Almanachu literackim” (Rzeszów 2005), piśmie studentów UR „Melanż” i we „Frazie”.
MARCO AMERICO LUCCHESI
Prof. dr, powieściopisarz, poeta, eseista, tłumacz i esperantysta, członek Akademii Literatury Brazylijskiej i jej przewodniczący od 2017 r. (najmłodszy przewodniczący tej instytucji w ostatnich siedemdziesięciu latach), profesor literatury porównawczej na Uniwersytecie Federalnym Rio de Janeiro oraz visiting professor w kilku innych krajach. Specjalizuje się w badaniach poezji, filozofii a także literaturze włoskiej. Jest dziennikarzem i redaktorem pism literackich. Trzykrotnie otrzymał najważniejszą brazylijską nagrodę literacką Jabuti, jest również laureatem rumuńskiej nagrody Marin Sorescu, oraz Cavaliere da Republica Italiana i Alceu Amoroso Lima. Posiada doktorat honoris causa Uniwersytetu Tibiscus i jest korespondentem Akademii Nauk w Lizbonie. Jego utwory były tłumaczone na około dwadzieścia języków. Przetłumaczył na portugalski dzieła: Umberta Eco, Borisa Pasternaka, Prima Leviego, Georga Trakla, Welimira Chlebnikowa, Friedricha Hölderlina, Angelusa Silesiusa, św. Jana od Krzyża, Francisca Quevedo, Dżalaluddima Rumiego, Giambattisty Vica. Autor ponad dziesięciu tomików poetyckich, dwóch powieści, wielu książek eseistycznych i naukowych.
BARBARA LUDWICZAK
Ur. w 1980 r. w Tarnowie. Absolwentka filologii klasycznej UJ. Debiutowała w 2002 opowiadaniem Teodycea (miesięcznik „Science-Fiction”). Laureatka konkursów literackich O Złoty Kałamarz i Złote Pióro (2004) oraz „Moja mała ojczyzna – Tarnów” (2007). Autorka popularyzatorskich książek dla dzieci Mitologia (2008) i Przygody Odyseusza (2010). Współautorka (razem z Martą Kędroń) przekładów powieści Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera (2008) oraz Pamiętniki Adama i Ewy (2008). Od 2013 r. przygotowuje pracę komparatystyczną na temat Obcości w twórczości i życiu Anthony’ego Trollope’a. Opublikowała kilka artykułów naukowych w monografiach zbiorowych. Współredaktorka (razem z opiekunką naukową, prof. dr hab. Oksaną Weretiuk) monografii Porównywalne – nieporównywalne: metoda komparatystyczna (Wydawnictwo UR, 2015). Członkini Canadian Comparative Literature Association.
AGATA LUDWIKOWSKA
Ur. w 1984r., absolwentka MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN. Współpracuje z portalem Literatki.pl. Wiersze publikowała między innymi w „Kwartalniku Artystycznym”, „Toposie”, „Zeszytach Literackich”. Laureatka m.in. III Nagrody w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. K. K. Baczyńskiego (Łódź 2011). Mieszka w Warszawie.
MONIKA LUQUE-KURCZ
Ur. w 1977 r. w Rzeszowie. Pisze wiersze od niedawna. Publikowała w sieci, w serwisie poetyckim Poezja polska jako no_name oraz w kwartalniku „Wyspa”, „Nowe Myśli”, e-tygodniku literacko-artystycznym „Pisarze.pl” oraz w „Helikopterze”. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach, studiowała na WSP w Rzeszowie. Na trzecim roku przerwała studia, po czym wyjechała do Hiszpanii. Od 2007 r. mieszka w Ropczycach.

MARCIN ŁUKASZ LUTOMIERSKI
Ur. w 1982 r.; doktorant w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się zwłaszcza problematyką Drugiej Emigracji, literaturą romantyzmu oraz edytorstwem. Pod opieką prof. Mirosława Strzyżewskiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą tradycji romantycznej w środowisku emigracji londyńskiej.