I Ogólnopolski Konkurs Poetycki ABER-RACJE

Organizatorem konkursu jest Siemianowickie Centrum Kultury. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do autorów po debiucie, jak i przed debiutem. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w czterech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą dane autora (imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail). Oceny prac dokona jury w skład, którego wejdą poeci i krytycy literaccy. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 29 listopada 2013 r., na adres: Siemianowickie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie z dopiskiem:  „Konkurs poetycki”. Uwaga! Ze względu na anonimowy charakter konkursu nie należy nadsyłać prac listem poleconym. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości, nie mniejszej niż 2000 zł. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, o terminie i miejscu uroczystości będziemy informować mailowo, a przede wszystkim na stronie organizatora: www.siemck.pl W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje koordynator projektu: p.baranski@siemck.pl Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Zaproszenie na spotkania promujące książkę Janiny Januszewskiej-Skreiberg Sercem w dwóch krajach. Polsko-norweskie spotkania kulturalne


Sierpień 2013