XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki o liść konwalii im. Zbigniewa Herberta

Regulamin:

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w trzech kompletach maszynopisu na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel./fax: (0-56) 655-49-29; 655-49-39) z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki.
 4. Tematyka i forma prac jest dowolna.
 5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem powtórzonym na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu autora.
 6. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.
 7. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac nadesłanych oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
 8. Pula nagród wynosi 7.000 zł.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 10. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2008 r. Decyduje data stempla pocztowego.
 11. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w miesiącu listopadzie 2008 roku podczas XIV Toruńskiego Festiwalu Książki.
  Laureaci zaproszenie zostaną na koszt organizatorów. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

18 czerwca 2008