XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów” „Zygmunt Rumel” (1943 – 2008)

Organizator: Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych
w Chełmie

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku. Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświąconą osobowości poety, żołnierza, działacza BCH Zygmunta Rumla. Twórczość o bohaterze, ma przywrócić należne miejsce w pamiąci Polaków i literaturze. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas nie publikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rąkopisu ( w przypadku prac z innego kraju ), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informacją – imią i nazwisko autora, data urodzenia, adres, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną nazwą związku. Rozstrzygniącie Konkursu nastąpi w maju 2008 r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 25 kwietnia 2008 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystąpując do konkursu wyrażają zgodą na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.


15 stycznia 2008