XVIII Ogólnopolski konkurs poetycki „Dać świadectwo” 2010

Organizator: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Regulamin:

 1. Cele Konkursu:
  • ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
  • inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
  • popularyzowanie współczesnej poezji.
 2. Warunki Konkursu:
  • konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
  • warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana także dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);
  • każdy utwór należy podpisać godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym – krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD)
  • opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);
  • zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;
  • jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty
  • prace konkursowe nadsyłać należy na adres:

   Śródmiejski Ośrodek Kultury
   ul. Mikołajska 2
   31-027 Kraków
   z dopiskiem OKP „Dać świadectwo”

   do dnia 10 kwietnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego);

  • opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu;
   Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
  • nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
  • prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
  • Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2010 roku;
  • Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
  • materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2010 roku;
  • w przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
  • pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;
  • autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.lamelli.com.pl najpóźniej 7 maja 2010;
  • Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów,
  • ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 14 maja 2010 roku (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu).
  • Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
  • Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursowych.

Projekt dofinansowany przez Gminę Kraków.


4 luty 2010