X edycja Nagrody „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku

REGULAMIN X edycji Nagroda „Archiwum Emigracji” za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku

Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX wieku.

 1. Nagrodę przyznaje się za wybitną pracę magisterską i osobno rozprawę doktorską, obronioną w roku 2010 i 2011, w jednej z czterech dziedzin:
  literaturoznawstwo (także: teatr, językoznawstwo)
  historia (także: źródłoznawstwo, biografistyka, czasopiśmiennictwo, bibliografia, wojskowość)
  historia kultury i socjologia (także: naukoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, muzykologia)
  historia sztuki (także: historia książki, edytorstwo, muzealnictwo)
 2. Nagrodę przyznaje Archiwum Emigracji Biblioteki UMK oraz Pracownia Badań Emigracji Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu raz w roku, w początkach października, w czasie inauguracji roku akademickiego na UMK.
 3. Jury Nagrody stanowią członkowie Redakcji i Komitetu Naukowego czasopisma „Archiwum Emigracji”:
  Swietlana Czerwonnaja, Beata Dorosz, Anna Frajlich, Zbigniew Girzyński, Adam Kola, Jarosław Koźmiński, Jerzy R. Krzyżanowski, Wacław Lewandowski, Wojciech Ligęza, Józef Olejniczak, Krzysztof Pomian, Dobrochna Ratajczakowa, Jan W. Sienkiewicz, Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk, Mariusz Wolos.
 4. Ideę Nagrody w 1999 roku wsparła Honorowa Kapituła Nagrody, w której skład weszli wybitni przedstawiciele kultury polskiej na obczyźnie:
  Józef Bujnowski, Maria Danilewicz Zielińska, Andrzej S. Ehrenkreutz, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Jan Kott, Stefania Kossowska, Jerzy Krzywicki, Danuta Mostwin, Olga Scherer, Tymon Terlecki.
 5. Niepublikowane prace magisterskie i rozprawy doktorskie w dwóch egzemplarzach mają prawo zgłaszać instytuty naukowe, promotorzy i recenzenci w terminie do 31
  lipca 2011 roku, na adres redakcji czasopisma:

  Archiwum Emigracji, Biblioteka UMK, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
  e-mail: archiwum@bu.uni.torun.pl

 6. Jury Nagrody może wyróżnić kilka prac w danej dziedzinie lub nie przyznać wyróżnienia w którejś z dziedzin:
  a) z braku prac na odpowiednio wysokim poziomie
  b) z braku zgłoszonych prac.
 7. Jury Nagrody może zaopiniować nagrodzone prace do publikacji w wydawnictwach „Archiwum Emigracji” w całości lub we fragmentach.
 8. Tegoroczna nagroda jest finansowana ze środków Senatu RP.
  Więcej na temat Nagrody: www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji

28 października 2011