Teatr Powszechny w Łodzi, „Gazeta Wyborcza” i TVP KULTURA ogłaszają Konkurs na napisanie tekstu komediowego

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs ma charakter otwarty i zamknięty. Uczestnikiem części otwartej konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Część zamknięta adresowana jest do wybranych dramatopisarzy polskich i zagranicznych.
  2. Przedmiotem konkursu jest utwór dramatyczny o charakterze komediowym nigdzie wcześniej nie publikowany, nie wystawiany, nie będący adaptacją, lecz oryginalnym dziełem autora.
  3. Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (CD, dyskietka). Prosimy o dołączenie w osobnej kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail) i krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia, itp.) na adres: Teatr Powszechny, 91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem KOMEDIOPISANIE.
  4. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 28 lutego 2009. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2009.
  5. Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Jury przyzna główną nagrodę Grand Prix w wysokości dwadzieścia tysięcy złotych. Pula nagród do rozdysponowania wynosi czterdzieści tysięcy złotych; jej podział leży w gestii jury. Przewidywane jest specjalne wyróżnienie dla utworu mówiącego o Łodzi. Teatr Powszechny zastrzega sobie prawo do prapremiery nagrodzonych tekstów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do inscenizacji i publikacji (w celu promocji konkursu) tekstów utworów nadesłanych bez honorarium dla autora.
  6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
  7. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.

18 czerwca 2008