PLASTYKA: ROZMOWY

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

B
 • 1714.B u g a l s k i Dariusz: Rozjaśnienie. Z Wiesławem B a r s z c z a k i e m rozmawia D. Bugalski. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 144-151.
 • B u g a l s k i Dariusz: Zapomnieć o sobie. Z Wiesławem P r z y ł u s k i m rozmawia D. Bugalski. 1997, nr [1] (15), s. 188-195.

D
 • D u b i e n i e c k a – S u s z e k Anna: Sztuka – między harmonią kosmosu a chaosem historii. Z Jackiem Antonim Z i e l i ń s k i m rozmawia A. Dubieniecka-Suszek. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 168-185.

G
 • M i k a Mariusz: „Nie maluję czaszek”. Ze Zdzisławem B e k s i ń s k i m rozmawia M. Mika. 1995, nr [3] (9), s. 99-106.

M
 • M i k a Mariusz: „Nie maluję czaszek”. Ze Zdzisławem B e k s i ń s k i m rozmawia M. Mika. 1995, nr [3] (9), s. 99-106.

P
 • P ę k a l a Marek, K a w a ł e k Jacek: Między głodem a niebem. [Rozmowa z Alfredem K u d e m]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 110-117.

R
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena, S a l n i k o w Andrzej: Oczami Benedyktyna z Wisques. Wywiad z Ojcem Piotrem C h o l e w k ą z zakonu Benedyktynów we Francji, artystą. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 104-107.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena, S a l n i k o w Andrzej: Sztuka jako konieczność. Wywiad z Markiem O l s z y ń s k i m. 1992, nr [1] (2), s. 47-50.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena, B u g a l s k i Dariusz: Wejść w duchowy świat malarstwa. profesorem Stanisławem F i j a ł k o w s k i m rozmawiają M. Rabizo-Birek i D. Bugalski. 1997, nr [3] (17), s. 189-201.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Fragmenciki, kawałeczki, strzępy układanki”. Z Waldemarem K o r d y a c z n y m rozmawia M. Rabizo-Birek. 1995, nr [4] (10), s. 69-70.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Lubię w obrazach odrobinę niedoskonałości. Ze Stanisławem J a c h y m e m rozmawia M. Rabizo-Birek. 1995, nr [1] (7), s. 79-82.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Okno otwarte na inną rzeczywistość. Rozmowa z Piotrem W ó j t o w i c z e m. Część I. 1999, nr 4 (26), s. 232-241.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Celem sztuki jest rzeczywistość. Rozmowa z Piotrem W ó j t o w i c z e m. Część II. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 282-289.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Chciałem, aby słowo stało się obrazem… Z Józefem S z a j n ą rozmawia M. Rabizo-Birek [rozmowa poprzedzona notą Magdaleny Rabizo-Birek dot. jubileuszu Józefa Szajny i otwartej w Rzeszowie Szajna Galeria]. 1997, nr [2] (16), s. 169-177.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Grafika to takie eleganckie zajęcie! – z Tadeuszem N u c k o w s k i m rozmawia M. Rabizo-Birek. 1996, nr [3] (13), s. 177-186.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: O plakatach, historii i chirurgii. Z Wiesławem G r z e g o r c z y k i e m rozmawia M. Rabizo-Birek. 2001, nr 3 (33), s. 241-250.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Pokrywka dzieckiem podszyty. [Rozmowa z Markiem P o k r y w k ą]. Oprac. Jan Wolski. 1995, nr [2] (8), s. 121-124

S
 • S a l n i k o w Andrzej: Zapisać siebie (Krótki wywiad z Anną Justyną H u b e r t). 1991, nr [1] (1), s. 49-50.

W
 • W ó j t o w i c z Agnieszka: Akcja. Z Mirosławem K o c u r e m i Wojciechem M a l i n o w s k i m rozmawia A. Wójtowicz. 1997, nr [4] (18), s. 144-147.