Międzynarodowy Konkurs Poezji o Tematyce Romskiej im. Papuszy „O złote pióro Papuszy”

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS POEZJI
O TEMATYCE ROMSKIEJ
IM. PAPUSZY
„O ZŁOTE PIÓRO PAPUSZY”

ORGANIZATOR KONKURSU

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

PARTNERZY

Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kher w Tarnowie,
Centrum Kultury Romów w Tarnowie
Romani Baxt Warszawa – Tirana – Paryż
INALCO – Institut National des Languages et Civilisations Orientales, Paryż

IDEA KONKURSU

 • Upamiętnienie poetki romskiej Bronisławy Wajs – Papuszy.
 • Popularyzacja twórczości poetyckiej osób pochodzących ze środowiska romskiego jak również poetów nieromskich, miłośników kultury i tradycji romskiej.
 • Propagowanie tradycji, kultury i historii romskiej.
 • Integracja kulturowa oraz stworzenie możliwość zapoznania się z dorobkiem kulturowym Romów, możliwość kontaktu uczestników różnych społeczności, wzajemne przenikanie dwóch kultur, postaw i wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych z Polski i oraz zagranicy, Romów jak i osób nie należących do środowiska romskiego.
 2. Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się dwie kategorie konkursowe:
  • Wiersze w języku romskim
  • Wiersze w języku polskim
 3. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie trzy utwory w wybranej przez siebie kategorii, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonim autorski a nie znak graficzny). Wiersze w formacie A4, w formie wydruku komputerowego ( możliwość dołączenia płytki CD z utworami konkursowymi ), należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres:

  MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE
  33-100 TARNÓW
  UL.KRAKOWSKA 10
  z dopiskiem: KONKURS POEZJI ROMSKIEJ

   

 4. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszeń i umieszcza ją w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem, którą dołącza do nadesłanych wierszy.
 5. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do 28 lutego 2013 r.
 6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane oraz nagradzane w konkursach. Nie będą również oceniane utwory, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz wykorzystania ich w celach promocyjnych nieodpłatnie.
 8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
 9. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu , przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz nie spełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
 10. Organizator konkursu powoła jury, które oceni prace i wyłoni laureatów . Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2013 roku, podczas zamknięcia sezonu cygańskiego w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. O dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora.

Konkurs realizowany dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Kurator projektu Patrycja Hajek
MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE
33-1OO TARNÓW
UL.KRAKOWSKA 10
TEL: 014-622-06-25
patrycja@muzeum.tarnow.pl


KARTA ZGŁOSZENIA


2 października 2012