LITERATURA: SZKICE, ESEJE

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

A
 • A l t e r Robert: Nieprzetłumaczalny Amichaj. Przeł. Tomasz Korzeniowski. 1997, nr [2] (16), s. 9-11.
 • A n d r e s Zbigniew: Motyw snu w poezji emigracyjnej Kazimierza Wierzyńskiego. 1995, nr [1] (7), s. 55-60.
 • A n d r e s Zbigniew: (Różewicz w Rzeszowie). Wprowadzenie do wieczoru autorskiego. 1996, nr [3] (13), s. 230-231.
 • A n d r e s Zbigniew: Poezja emigracyjnych doświadczeń – Adam Lizakowski. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 114-121.
 • A n d r e s Zbigniew: Dylematy emigranta. O „Zapiskach znad Zatoki San Francisco” Adama Lizakowskiego. 2000, nr 3 (29), s. 13-15.
 • A n d r e s Zbigniew: Granice niepamięci – Florian Śmieja. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 34-38.
 • A n d r e s Zbigniew: Czas poezji. O Jerzym Pietrkiewiczu. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 192-196.
 • A n k i e t a „Frazy”.
 • Karol M a l i s z e w s k i: Ja tylko o polskiej poezji, bo nie oglądam niemieckiej telewizji;
 • Piotr W. L o r k o w s k i: *** (Na miarę oczekiwań…); Grzegorz S t r u m y k: Zdania. 2000, nr 4 (30), s. 206-209.
 • A n k i e t a „Frazy”. Paweł P r z y w a r a: Literatura przejściowa. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 278-279.

B
 • B a g ł a j e w s k i Arkadiusz: (Wokół literatury współczesnej). Między egzystencją a mitem. Kilka uwag o nowej prozie. 1997, nr [2] (16), s. 164-168.
 • B a r b o u r Douglas: Kondycja współczesnej anglojęzycznej poezji kanadyjskiej. Przeł. Dorota Guttfeld, Monika Linke. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 61-64.
 • B e r e z a Henryk: Więzi [dot. twórczości Wiesława Myśliwskiego]. 2002, nr 3 (37), s. 286-289.
 • B e r n h a r d t Barbara: Pytania bez odpowiedzi. (35-lecie twórczości Marka Stranda). 1999, nr 2-3 (24-25), s. 42-52.
 • B i a ł o g ł o w i c z – B a r c i k Barbara: André Gide – w poszukiwaniu sensu ludzkiej egzystencji. 1999, nr 4 (26), s. 59-64.
 • B i r e k Wojciech: Drugie życie Williama Blake’a. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 30-35.
 • B o n o w i c z Wojciech: (Wokół literatury współczesnej). Krytyk i gromada autorów, albo Nic o wszystkim. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 111-116.
 • B r u ś Teresa: Głosy wyspiarzy (Brytyjscy pisarze o brytyjskim pisarstwie na letnim seminarium w Cambridge). 1996, nr [4] (14), s. 14, s. 104-107.

C
 • C a m a r t i n Iso: Retoromańska literatura Szwajcarii. Przeł. Jan Wolski. 1997, nr [3] (17), s. 102-105.
 • C h ł o s t a-Z i e l o n k a Joanna: Zagrożenia krytyki feministycznej. Przypadek Katarzyny Grocholi i innych. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 77-85.
 • C h m i e l Katarzyna: Literatura kobieca? O pewnych aspektach twórczości Tatiany Tołstoj. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 165-169.
 • C h o j n o w s k i Grzegorz: Droga przez rzęsy [dot. młodej poezji kobiecej]. 1999, nr 4 (26), s. 171-179.
 • C h o r o s z y Jan A.: Stanisław Vincenz – rzecznik słowiańskiej Atlantydy. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 46-50.
 • C u n n e l l y Janina L.: Stan polaryzacji. 1996, nr [4] (14), s. 88-92.
 • C z a r n e c k a Barbara: „Oto gnam w wiersze od wizyj chore…” – próba odczytania fragmentu emigracyjnej poezji Jerzego Pietrkiewicza. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 184-191.
 • C z e r n i a k Agnieszka: Namawianie na wrony. O cyklu poetyckim Mirona Białoszewskiego [debiut]. 1995, nr [3] (9), s. 83-88.
 • C z o p Robert: Obrazy przeszłości w wierszu Janusza Szubera „Które kiedyś były”. 2003, nr 3 (41), s. 152-155.
 • C z u k u Marek: Czekając na …Amundsena. Poezja Beaty Obertyńskiej, 2001, nr 3 (33), s. 39-45.

D
 • D ł u s k i Stanisław: Samotnik z Przemyśla. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 17-19.
 • D ł u s k i Stanisław: Geometria rozpaczy i nadziei [dot. wierszy K. Karaska]. 1995, nr [1] (7), s. 12-13.
 • D ł u s k i Stanisław: Z „Męczenii, Betonii i Śniegii” [dot. poezji Dariusza Sośnickiego]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 12-14.
 • D ł u s k i Stanisław: Najbardziej chciałbym zostać Stalinem, czyli kilka uwag nie tylko o prozie Augustyna Barana. 1997, nr [3] (17), s. 36-37.
 • D y b o w s k a Maria: Pieśni Inuitów w twórczości oralnej ludów arktycznych. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 6-11.

E
 • E n g e l k i n g Leszek: Rękopisy z imionami demonów [dot. literatury czeskiej po 1989]. 1997, nr [4] (18), s. 97-113.
 • E n g e l k i n g Leszek: Długie łapy Stalina. Pierwsza próba likwidacji czeskiego surrealizmu w 1938 roku. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 11-16.

F
 • F i l i p c z a k Dorota: Róża nikogo – poezja Celana jako biblijny antykomentarz. 1997, nr [3] (17), s. 47-54.
 • F i l i p s k a – Ć w i k l i ń s k a Anna: Wit Tarnawski – szkic do portretu pisarza. 2000, nr 3 (29), s. 179-189.
 • F i l o n o w i c z Piotr: Samotność Rilkego. 2000, nr 3 (29), s. 34-45.
 • F i l o n o w i c z Piotr: Dochodzenie do dzieła. Proust czyta Ruskina. 2001, nr 4 (34), s. 47-53.
 • F i u t Aleksander: Pomiędzy [dot. twórczości Josifa Brodskiego]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 53-69.
 • F o s t ow i c z Michał: Ukrzyżowany strumień. Metafizyka Leśmiana [fragment większej całości]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 45-63.
 • F o s t o w i c z Michał: Sztuka w Świątyni Węża [dot. twórczości W. Blake’a]. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 5-17.
 • F r a n k o w i a k Anita Monika: Swojskość i obcość. Dylematy egzystencjalne w prozie Andrzeja Stasiuka. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 171-179.

G
 • G l e ń Adrian: Filozoficzna podróż statkiem. „Wypisy z morza” Mirona Białoszewskiego. 2003, nr 3 (41), s. 130-140.
 • G ł ó w k a Alicja: Historie Görana Tunströma. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 31-35.

I
 • I h n a t o w i c z Janusz Artur: Czy muszę być księdzem Twardowskim?. 2002, nr 3 (37), s. 170-175.
 • I w a n i u k Wacław: Wykluczony z klik [dot. poezji Jana Leszczy, właśc. Wiktor Londzin]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 106-110.

J
 • J a b ł o ń s k a Agnieszka: Przeklęci i niecierpliwi – o twórczości Pära Lagerkvista. 1995, nr [3] (9), s. 62-68.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: „W teatrze cały świat się zawarł” [dot. twórczości Bolesława Taborskiego]. 1995, nr [4] (10), s. 124-125.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: Mnie chodzi o konkret… [słowo wstępne na spotkaniu z Henrykiem Grynbergiem w Rzeszowie 15.04.1996]. 1996, nr [3] (13), s. 239-242.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: To, co najważniejsze. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 102-103.
 • J a m r o z e k – S o w a Anna: Człowiek jak ciasto francuskie. [O prozie Janiny Krawczyk]. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 30-33.
 • J a r z ę b s k i Jerzy: Pożegnanie z emigracją. 1995, nr [4] (10), s. 10-17.
 • J a ś k i e w i c z Grzegorz: Motywy polityczne w liryce pozjednoczeniowej Güntera Grassa (na przykładzie tomu „Listopadia. 13 sonetów”. 2000, nr 3 (29), s. 79-88.
 • J a ś k i e w i c z Grzegorz: Poezja w czasie przełomu. Liryka niemiecka o przełomie 1989/1990. 2002, nr 3 (37), s. 92-102.
 • J o f f e Henryk: Kafka z ulicy Bugraszow [dot. twórczości Leo Lipskiego; cytowane wiersze L. Lipskiego: Epoka; Władza i śmierć]. 1996, nr [3] (13), s. 162-166.

K
 • K a l a n d y k Mariusz: „Omijałem tylko strefy ludzkich raf” [dot. poezji R. Mielhorskiego]. 1995, nr [2] (8), s. 30-32.
 • K a l e ta Wacław: O mistrzu Bułacie prywatnych zdań kilka… [dot. Bułata Okudżawy]. 1999, nr 1 (23), s. 4-6.
 • K a r a s e k Krzysztof: (Wokół literatury współczesnej). Panorama poezji współczesnej [omówienie poezji Z. Herberta, M. Białoszewskiego, S. Swen-Czachorowskiego]. 1996, nr [3] (13), s. 141-159.
 • K a r a s e k Krzysztof: Panorama poezji współczesnej [sylwetki S. Grochowiaka, J. Jęczmyka, S. Czycza, T. Gluzińskiego]. 1997, nr [1] (15), s. 162-171.
 • K a w a l e c Dorota: „Miej Boże litość dla naszych czasów”. Wacława Iwaniuka rozrachunek z powojennym światem. 1995, nr [1] (7), s. 61-65.
 • K i e r s z t e j n – P a k u l s k a Dorota: Francja – rzecz o kamieniach, klimacie i ludziach. 1999, nr 4 (26), s. 95-106.
 • K i e r s z t e j n – P a k u l s k a Dorota: Krótko o Patricku Chemin. 1999, nr 4 (26), s. 89-90.
 • K l e j n o c k i Jarosław: Świat bez właściwości. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 25-41.
 • K l e j n o c k i Jarosław: (Wokół twórczości Pokolenia ’68) Rozszyfrowując Zagajewskiego. Kilka uwag o nowych wierszach poety. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 237-241.
 • K o c i u b a Grzegorz: „Światła szukam w cmentarnych trenach” (o poezji Józefa Kurylaka). 1994, nr [1-2] (5-6), s. 20-25.
 • K o c i u b a Grzegorz: Droga ku sławie, droga ku śmierci [dot. biografii W. Gombrowicza]. 1995, nr [1] (7), s. 66-72.
 • K o c i u b a Grzegorz: Z szarości wydobywać światło [dot. poezji Zbigniewa Macheja]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 7-9.
 • K o n a r z e w s k a Marta: Jak kochają księżniczki – feministyczna wersja baśni o stańczonych pantofelkach [debiut]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 198-207.
 • K o r t l a n Daniel: Poetycka sprawiedliwość Johna Grishama. 1996, nr [4] (14), s. 111-113.
 • K o r z e n i o w s k i Tomasz [oprac.]: Galicyjski słownik pisarzy żydowskich (1). [Hasła: Adler Jakub, Agnon Szmuel Josef]. 1997, nr [2] (16), s. 270-273.
 • K o r z e n i o w s k i Tomasz [oprac.]: Galicyjski słownik pisarzy żydowskich (2). [Hasła: Akavia Miriam, Akavya (Jakobowicz) Awraham Arie Leib, Amir (Pinkerfeld) Anda]. 1997, nr [4] (18), s. 202-207.
 • K o t a r a Janusz: „Coś z utajonej kaźni” i kilka do niej tropów [dot. poezji R. Krajewskiego]. 1997, nr [2] (16), s. 129-140.
 • K o w a l c zy k o w a Alina: Pejzaż narodowy, „Ojczyzna prywatna” – jaka była Litwa Mickiewicza?. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 17-25.
 • K r ó l a k Monika: Górą „Edek”. Społeczeństwo polskie w prozie Marka Nowakowskiego. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 156-165.
 • K r y ń s k i Stanisław: Bebechy i maska. O Witkacowskiej dialektyce „zamaskowania” słów kilka. 1995, nr [3] (9), s. 75-78.
 • K r y ń s k i Stanisław: O Kowalskim, sztuce i artyście. Noty do „Ferdydurke”. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 240-242.
 • K u n z e Reiner: Czy poeta może być rozsądny? (Mowa na wręczeniu Nagrody Georga Büchnera). Przeł. Piotr Wiktor Lorkowski, 1997, nr [3] (17), s. 125-128.
 • K u n z e Reiner: Porwany mszami Mozarta. Przeł. Piotr Wiktor Lorkowski. 1997, nr [3] (17), s. 123-125.

L
 • L a t a w i e c Krystyna: Między mitem a historią. O teatrze Mariana Pankowskiego. 1997, nr [4] (18), s. 40-51.
 • L e n z Siegfried: Złudzenie i ofiara. O Jerzym Andrzejewskim. Przeł. Krzysztof Polechoński. 2002, nr 3 (37), s. 179-183.
 • L e s i a k Jarosław: Alegorie pożądania: Świetlicki, Blanchot, Kafka. 2002, nr 4 (38), s. 131-135.
 • L i p i e c Emilia: Prowincjusz czasu [dot. poezji Tomasza Różyckiego]. 1999, nr 1 (23), s. 66-70.
 • L i p i e c Emilia: Kim jest Krystyna? [dot. B. Bujała Krystyna, Łódź 1998]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 166-169.
 • L o r k o w s k i Piotr Wiktor: (Dwugłos o młodej poezji) [wystąpienie na VI Noworudzkich Spotkaniach z Poezją ’96]. 1997, nr [2] (16), s. 145-146.
 • L o r k o w s k i Piotr Wiktor: Kwitnący aloes [dot. twórczości R. Kunze]. 1997, nr [3] (17), s. 128-130.

M
 • M a c h n o Wasyl: O czasie, powietrzu i poetach jednego miasta. Przeł. Anna Jurczyszyn, oprac. Magdalena Rabizo-Birek i Krystyna Strycharz. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 78-81.
 • M a d y d a Aleksander: Nieznane opowiadania Zygmunta Haupta. 1997, nr [4] (18), s. 22-24.
 • M a d y d a Aleksander: O niektórych aspektach poznawczych opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 2000, nr 3 (29), s. 126-135.
 • M a g r y ś Roman: O mentalności Hiszpana. (Spojrzenie przez pryzmat literatury). 1998, nr 3-4 (21-22), s. 147-150.
 • M a r j a ń s k a Ludmiła: Moja przygoda z Emily Dickinson. 1996, nr [4] (14), s. 7-9.
 • M a t u s z k i e w i c z Antoni: Kategoria młodości. 1997, nr [2] (16), s. 157-158.
 • M a t u s z k i e w i c z Antoni: Poezja wielkiego spełnienia [dot. poezji M. Jachimowicza]. 1997, nr [3] (17), s. 13-17.
 • M i e l h o r s k i Robert: „Pisarzy jest wielu, ale Lipski tylko jeden” [dot. sylwetki Leo Lipskiego]. 1996, nr [3] (13), s. 160-161.
 • M i s i a k – B r o d a Iwona: Feminizm? Tak, ale jaki?. 1999, nr 4 (26), s. 116-121.
 • M i s i a k Iwona: Od romantycznej przyjaźni do lesbianizmu. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 148-153.
 • M i s i a k Iwona: Zmysł wzroku Wisławy Szymborskiej. 2001, nr 3 (33), s. 149-156.
 • M o r a w i e c Arkadiusz: Opowiadanie kontrowersyjne: „Błogosławiona, święta” [dot. prozy G. Herlinga-Grudzińskiego]. 2000, nr 3 (29), s. 116-125.
 • M o r a w i e c k a Karolina: Pojedynek z próżnią. O „Płaskorzeźbie” Tadeusza Różewicza. 2001, nr 3 (33), s. 132-144.
 • M ś c i s z Ryszard: Emigracyjno-polska twórczość Jadwigi Dörr. 2000, nr 3 (29), s. 190-194.
 • M u c h a Danuta: „Stała się zbrodnia w Grenadzie [dot. twórczości F. G. Lorki]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 13-14.
 • M u c h a Danuta: Nad „Listami do Mileny” Franza Kafki. 2002, nr 4 (38), s. 59-63.

N
 • N a l e p a Marek: Demony, duchy i potworki, czyli kłopoty z dorastaniem [dot. bohatera dziecięcego młodej prozy polskiej: P. Huelle, O. Tokarczuk]. 1996, nr [3] (13), s. 165-176.
 • N a l e p a Marek: Metafizyczna szczelina, czyli galicyjskie dotknięcie losu. (O pisarstwie Andrzeja Stasiuka). 1998, nr 3-4 (21-22), s. 68-78.
 • N a l e p a Marek: Gruzy, skorupki, śmieci [esej o kulturze współczesnej]. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 136-157.
 • N a l e p a Marek: Poezja „przeznaczona do ognia” [dot. B. Loebl Polak nieprawdziwy, Rzeszów 2000]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 121-124.
 • N o w a c k i Dariusz: (Wokół literatury współczesnej). Dziurawa siatka na motyle. Wokół prozy autorów urodzonych po 1960 roku. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 117-130.
 • N o w a k o w s k a Ewa Elżbieta: Walka z linią prostą, czyli czym William Blake podbił mnie bez reszty. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 25-28.
 • N o w a k o w s k i Józef: Ironia czasu spiętrzonego [dot. poezji Marka Pękali]. 1995, nr [3] (9), s. 22-25.

O
 • O l b r y c h t Filip: Czas tańca [dot. prozy B. Mac Laverty’ego]. 2001, nr 3 (33), s. 100-101.
 • O ż ó g Kazimierz: „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Karol Wojtyła jako mistrz słowa polskiego. 2003, nr 3 (41), s. 51-59.
 • O ż ó g Zenon: „Jedynym zadaniem poety jest tworzenie dobrych wierszy…”. O poezji Janusza A. Ihnatowicza. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 23-28.
 • O ż ó g Zenon: Medytacje. 2003, nr 3 (41), s. 143-144.
 • O ż ó g Zenon: Od „Ballad beskidzkich” Karola Wojtyły do „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II. 2003, nr 3 (41), s. 35-48.

P
 • P a l i w o d a Agata: „Nie mamić sielankami”. Uwagi o poezji Jerzego Gizelli. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 121-128.
 • P a p r o c k a Anna: „Władca much” straszy na „Niebiańskiej plaży”, czyli ile Garland zawdzięcza Goldingowi. 2001, nr 3 (33), s. 179-192.
 • P a s t e r s k i Janusz: „Pójdę szukać pomiętych godzin”. O wierszach Stefana Borsukiewicza. 1995, nr [1] (7), s. 73-76.
 • P a s t e r s k i Janusz: Osaczony przez wielką realność. W sześćdziesięciolecie śmierci Stefana Napierskiego [w dziale Archiwum; dołączony wybór aforyzmów Stefana Napierskiego]. 1999, nr 4 (26), s. 198-204.
 • P a s t e r s k i Janusz: (Wokół twórczości Pokolenia ’68) Pamięć mój jedyny paszport. Poezja Janusza Szubera. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 242-249.
 • P a s t e r s k i Janusz: „Dar siedmiorakiej goryczy”. Nowe wiersze Andrzeja Buszy. 2001, nr 3 (33), s. 9-11.
 • P l u t a Magdalena: Ponad lśniącym morzem bieli (wokół „Miasta ślepców” José Saramago). 2001, nr 3 (33), s. 102-108.
 • P ł o s z a j Katarzyna: Najważniejsze, to wiedzieć, kim się jest. „Koń Pana Boga” i „Szkoła bezbożników” Wilhelma Dichtera. 2000, nr 3 (29), s. 208-212.
 • P o l e c h o ń s k i Krzysztof: Satyra sceniczna Piaseckiego [dot. S. Piasecki Największy balon świata]. 2000, nr 3 (29), s. 139-140.
 • P o ł t y n Joanna: Prywatne światy gnostyczne [dot. O. Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny oraz A. Stasiuk Dukla]. 2000, nr 4 (30), s. 191-205.
 • P u s t k o w s k i Henryk: (Z cyklu: Kobiety z szuflady) Hanna Prosnak – sowa słowa; Dwa razy Dorota Koman; Dorota Filipczak – Orfeusz na ginekologii. 1999, nr 1 (23), s. 191-195.

R
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Bohater naszych czasów? [dot. prozy R. Madejowskiego]. 1995, nr [2] (8), s. 25-26.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Adam Czerniawski – poeta kultury. 1995, nr [4] (10), s. 120-123.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Inspiracje plastyczne w poezji najnowszej. (Na przykładzie Marca Chagalla). 1999, nr 1 (23), s. 175-184.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: „Jeśli znajdziesz swoje miejsce, będziesz nieśmiertelna”. Wprowadzenie do spotkania autorskiego z Olgą Tokarczuk w Rzeszowie. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 224-229.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Liryk epiki. Wprowadzenie do spotkania z Włodzimierzem Odojewskim. 2000, nr 3 (29), s. 101-103.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Polski Kandyd [dot. prozy P. Przywary]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 64-66.
 • R e m b o w s k a – P ł u c i e n n i k Magdalena: „…Nawet nie musi się kochać, to dość trudne…”. Miłość i erotyka w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego. 2002, nr 4 (38), s. 105-118.
 • R i s t o w s k a Olga: Fantastyka Vlady Urošewicia. 2000, nr 4 (30), s. 39-41.
 • R u t a – R u t k o w s k a Krystyna: Pytania o conditio feminae. Traktat Anny Nasiłowskiej. 1999, nr 4 (26), s. 132-140.
 • R u t k a Monika: „Marzący jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest”. O „Ptaśku” Williama Whartona. 1995, nr [2] (8), s. 80-87.
 • R z e p a Agnieszka: Kanada i literatura kanadyjska. Postkolonialne dylematy. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 14-28.
 • R z e s z o t e k Joanna: Bez czułości. Anioły i grzechy Kuczkowskiego. 1997, nr [4] (18), s. 136-137.
 • R ż a n y Rafał: Poezja drugiego odechu (o poezji młodej i najmłodszej). 1997, nr [2] (16), s. 93-97.

S
 • S e m c z u k Małgorzata: O „Nowej Prywatności” słów kilka… 1994, nr [1-2] (5-6), s. 98-103.
 • S e n d e r s k a Renata: Historia pewnego urojenia. O „Gołębiu” Patricka Süskinda [debiut]. 2002, nr 3 (37), s. 113-119.
 • S e t l a k Wiesław: Liryk czy trybun. (Słowo o poecie Adamie Lizakowskim). 1993, nr [1-2] (3-4), s. 8-10.
 • S i e m i ń s k i Tomasz: Erotyzm w prozie Brunona Schulza. 2002, nr 4 (38), s. 74-95.
 • S i k o r a Jerzy: „Tylko słowa”. O poezji Jana Darowskiego. 1997, nr [1] (15), s. 58-63.
 • S k r o k Zdzisław: (Mój i nie mój wiersz). Poeta dzieckiem na Pradze [dot. twórczości J. Górzańskiego i A. Stasiuka]. 1997, nr [3] (17), s. 238-244.
 • S m o l k a Iwona: „Na dole płomień w górze płomień” [dot. poezji K. Rodowskiej]. 1996, nr [4] (14), s. 34-41.
 • S o l e c k a Kazimiera M.: Kraj poetów [dot. poezji macedońskiej]. 2000, nr 4 (30), s. 49-52.
 • S p e s c h a Flurin: Co byście powiedzieli na kawałek morza? O możliwości przetrwania pewnego ginącego języka – przechadzka. Przeł. Jan Wolski. 1997, nr [3] (17), s. 106-109.
 • S p y c h a ł a Piotr: (Wokół twórczości Pokolenia ’68) Poematy prozatorskie Rafała Wojaczka. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 218-229.
 • S t a p k i e w i c z Agnieszka: „Ciało cielesne” a „ciało duchowe” w poezji Anny Świrszczyńskiej. 2003, nr 3 (41), s. 88-109.
 • S tę p i e ń Marian: Dzieło Marii Danilewicz-Zielińskiej. 1997, nr [4] (18), s. 52-66.
 • S u j c z y ń s k a Lidia: O Telimenie bez złośliwości. 1996, nr [4] (14), s. 130-132.
 • S u j c z y ń s k a Lidia: Prolegomena do „Małej antologii” [słowo wstępne do antologii poezji francuskiej w przekładzie L. Sujczyńskiej]. 1996, nr [4] (14), s. 114-117.
 • S u l i k o w s k i Andrzej: Anna Kamieńska. Portret poetki. (Z cyklu Album wspomnień o x. Janie Twardowskim). 2002, nr 1-2 (35-36), s. 134-146.
 • S u p r u n i u k Mirosław A.: Dwakroć przeklęty, dwakroć odepchnięty. (O biografii Janusza Kowalewskiego). 1997, nr [1] (15), s. 96-97.
 • S w o b o d a Tomasz: Domy Kafki i Schulza. 1997, nr [3] (17), s. 68-88.
 • S w o b o d a Tomasz: Kultura współczesna a ucieczka od milczenia. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 199-201.
 • S z a r u g a Leszek: (Wokół literatury współczesnej). Jak pisać o literaturze współczesnej?. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 103-110.
 • S z c z e p a n i a k Monika: Pióro jak skalpel. O wiedeńskiej pisarce Elfriede Jelinek. 1997, nr [3] (17), s. 93-101.
 • S z e f f e l Agnieszka: Odsiecz wenecka – innymi słowy – bubabiczna walka kozaka Jurko z Postem i Karnawałem. 2003, nr 1-2 (39-40), s.112-118.

Ś
 • Ś m i e j a Florian: Z pustych serc w próżną formę [dot. twórczości na emigracji]. 1997, nr [4] (18), s. 68-69.
 • Ś m i e j a Florian: Klarnecista z Auschwitz. Wojciech Gniatczyński (1924-1985). 2002, nr 1-2 (35-36), s. 45-48.
 • Ś n i e c i k o w s k a Beata: „Niepoważna” twórczość Stanisława Barańczaka – czy „Pegaz zdębiał” z „chirurgiczną precyzją”?. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 243-253.
 • Ś n i e c i k o w s k a Beata: „Góra w zieleni” i „Twierdza w chmurze” – o poetyce japońskich i polskich haiku. 2001, nr 4 (34), s. 166-178.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Był już koniec wieku… [dot. literatury niemieckiej przełomu XIX i XX wieku]. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 30-38.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Był już koniec wieku… (II). [w dziale Frazy osobiste; dot. literatury niemieckiej przełomu XIX i XX wieku]. 1999, nr 4 (26), s. 205-214.
 • Ś w i a t ł o w s k i Zbigniew: Ogień, (zła) magia i dobry smak. 2002, nr 3 (37), s. 138-139.

T
 • T a ń s k i Paweł: Biblizmy w poezji Bogumiła Andrzejewskiego. 2000, nr 3 (29), s. 165-176.
 • T a ń s k i Paweł: Z Polnej do St. Leonard-on-Sea [dot. twórczości M. Czuchnowskiego]. 2001, nr 3 (33), s. 28-35.
 • T a r n a w s k i Jurij: Nadzieje. Kilka słów o literaturze ukraińskiej emigracji. Przeł. Karina Bereza. 2003, nr 3 (41), s. 4-8.
 • T a w a d a Yoko: Brama tłumacza, czyli Celan czyta po japońsku. Przeł. Andrzej Pańta. 2002, nr 3 (37), s. 40-46.
 • T h ö m i n g Jürgen C.: Motyw ognia i polityka nazizmu. 2002, nr 3 (37), s. 133-137.

U
 • U l i a s z Stanisław: Motywy ukraińskie w literaturze polskiej XX wieku. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 50-63.
 • U l i a s z Stanisław: Świat Włodzimierza Odojewskiego. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 292-294.
 • U l i a s z Stanisław: Władysław Włoch – klasycyzujący poeta awangardowy. 2003, nr 1-2 (39-40), s.14-15.
 • U n i ł o w s k i Krzysztof: Miejsce Gombrowicza. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 74-83.

W
 • W a l c Krystyna: Horror nasz powszedni. Kilka uwag o prozie Tadeusza Oszubskiego. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 210-215.
 • W a n i e k Henryk: Swedenborg – Blake – Yeats. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 78-88.
 • W a w r y s z u k Artur: Rainer Maria Rilke – „Jak wyciągnięte ramię jest krzyk mój”. 1996, nr [3] (13), s. 98-111.
 • W a w r z y n i a k Zdzisław: Kontynuacja czy nowa jakość? [dot. twórczości Grupy Literackiej „Draga”]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 83.
 • W a w r z y n i a k Zdzisław: Fernado Pessoa (1888-1935). Poeta powszednich tajemnic. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 37-38.
 • W a w r z y n i a k Zdzisław: Kilka uwag o współczesnej poezji religijnej w krajach niemieckojęzycznych. 1996, nr [3] (13), s. 19-27.
 • W a w r z y n i a k Zdzisław: Prawda, wolność, poezja, czyli mama, tata i Agata. (Próba zapisu wykładu wygłoszonego na VII Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej w II LO w Rzeszowie w dn. 24.11.1998r.). 1999, nr 1 (23), s. 159-164.
 • W e i s s – M a l e c Maria: Moja przygoda z Ericą Jong. 1996, nr [4] (14), s. 26-29.
 • W i c k o w s k a – M a c i ą g Liliana: Między apoteozą a mizoginizmem. O kreacjach postaci kobiecych w prozie Olgi Tokarczuk. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 170-188.
 • W i c k o w s k i Piotr: Mnożenie świetlistych punktów. O życiu i twórczości Marcina Świetlickiego. 1997, nr [2] (16), s. 106-117.
 • W i e l e c h o w s k a Katarzyna: Po trzech latach [dot. działalności Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi]. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 70-71.
 • W o d n i c k i Adam: Edmond Jabes – poeta poezji. 1999, nr 4 (26), s. 4-5.
 • W o l s k i Jan: „Słowo moje mnie wydźwignie” [dot. poezji W. Iwaniuka]. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 126-128.
 • W o l s k i Jan: Hugo Loetscher – spojrzenie z daleka. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 31-32.
 • W o l s k i Jan: Poezja spokoju i opanowania [dot. twórczości K. Lisowskiego]. 1995, nr [1] (7), s. 17-18.
 • W o l s k i Jan: Czy można powstrzymać rzekę czasu? [dot. poezji M. Grzebalskiego]. 1995, nr [2] (8), s. 35-36.
 • W o l s k i Jan: „Kontynenty”? A co to takiego?. 1995, nr [4] (10), s. 18-19.
 • W o l s k i Jan: Słów kilka o Florianie Śmieji. 1995, nr [4] (10), s. 117-119.
 • W o l s k i Jan: Czy istnieje i jaka jest literatura szwajcarska?. 1996, nr [3] (13), s. 4-9.
 • W o l s k i Jan: (Dwugłos o młodej poezji) [wystąpienie na VI Noworudzkich Spotkaniach z Poezją ’96]. 1997, nr [2] (16), s. 146-150.
 • W o l s k i Jan: Hermann Burger – architekt języka. 1997, nr [3] (17), s. 135-137.
 • W o l s k i Jan: Krytyko, krytyko, cóżeś ty za pani? [dot. roli krytyki literackiej]. 1999, nr 1 (23), s. 168-171.
 • W o l s k i Jan: Kultura, pamięć i duch codzienności. Wprowadzenie do spotkania z Ewą Lipską. 2000, nr 1-2 (27-28), s. 310-312.
 • W o l s k i Jan: Nieznany poemat Wacława Iwaniuka. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 19-20.
 • W o l s k i Jan: Poszukiwaczka skarbów [dot. debiutu poetyckiego Moniki Pięty]. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 214-215.

Z
 • Z a j ą c Ewa: W poszukiwaniu wartości słowa i czasu. Wiersze Octvio Paza wobec hermeneutycznego horyzontu pytania [debiut]. 1999, nr 1 (23), s. 152-156.
 • Z a j ą c Ewa: Miasto jest powieścią. O „Kwartecie aleksandryjskim” Lawrence’a Durrella. 2001, nr 3 (33), s. 75-81.
 • Z a r ę b i a n k a Zofia: W poszukiwaniu jedności. Między wiarą a zwątpieniem w późnych wierszach Czesława Miłosza. 2002, nr 4 (38), s. 163-175.
 • Z a r ę b i a n k a Zofia: O potrzebie duchowości. Między prowincją a Europą. Rozważania wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Czesława Miłosza. 2003, nr 3 (41), s. 73-77.
 • Z i a j a – B u c h h o l t z Mirosława: Literacki bilans wieku (po szkocku). 2000, nr 1-2 (27-28), s. 315-324.
 • Z i a j a – B uc h h o l t z Mirosława: Robert Gernhardt: odmiany sensu. 2000, nr 3 (29), s. 16-18.
 • Z i ę b a Rafał: Goście „Domu Asteriona”. 1997, nr [2] (16), s. 99-101.
 • Z i m n a Marlena: Włodzimierz Wysocki – „Ani jedną literą nie kłamię”. 1999, nr 1 (23), s. 20-30.
 • Z i n k i e w i c z Grzegorz: Motyw pisarza i literatury w antyutopiach. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 142-152.
 • Z ł a k o w s k a Kamila: Odpowiednie dać rzeczy słowo – Kartezjusz i Beckett. 1999, nr 4 (26), s. 78-88.