LITERATURA: ROZMOWY

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż

A

 • A r l t Judith: Związek Polskich Nieudaczników. Bund der Polnischen Versager e.V. 2002, nr 3 (37), s. 82-89.

B
 • B a r a ń s k i Marek Leszek: Język nasz powszedni. Z Zygmuntem Ł a w r y n o w i c z e m rozmawia M. L. Barański. 1997, nr [1] (15), s. 86-91.
 • B e r e ś Stanisław: Mur, czyli stany człowieczeństwa. Rozmowa z Andrzejem S t a s i u k i e m. Oprac. Kinga Perka i Stanisław Bereś. 2000, nr 4 (30), s. 174-190.
 • B e r e ś Stanisław: Przypadek, czyli prawdziwa fikcja. Z Zofią R o m a n o w i c z o w ą rozmawia Stanisław Bereś. Oprac. Anna Jamrozek-Sowa. 2000, nr 3 (29), s. 104-115.
 • B e r e ś Stanisław: Znaki na kurzu. Z Piotrem M i t z n e r e m rozmawia Stanisław Bereś. Oprac. Patrycja Fiodorow i Stanisław Bereś. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 39-46.
 • B r z o s k a Wojciech: Poeci są taką samą nacją jak biznesmeni. Z Pawłem L e k s z y c k i m rozmawia Wojciech Brzoska. 2000, nr 4 (30), s. 45-47.
 • B ü s s e r Judith: „Tworząc bohatera mężczyznę, szukam swojej męskiej strony”. Z Anną B o l e c k ą rozmawia Judith Büsser. 1999, nr 1 (23), s. 56-61.

C
 • C z a r n e c k a Barbara: Wszystko układa się w pełen harmonii deseń… Rozmowa Jerzego P i e t r k i e w i c z a z B. Czarnecką. 2003, nr 4 (42)-2004, nr 1 (43), s. 169-183.
 • C z ę s t o c h o w s k i Ryszard: Nic się nie zmieniło. Z Bahdanem Z a d u r ą rozmawia R. Częstochowski. 1999, nr 1 (23), s. 71-75.

D
 • D ł u s k i Stanisław: Wokół poematu „Podwórze”. Z Krzysztofem K a r a s k i e m rozmawia S. Dłuski. 1997, nr [1] (15), s. 103-117.
 • Dwudziestowieczna liryka niemieckojęzyczna (dyskusja panelowa) [uczestniczą: Zbigniew Ś w i a t ł o w s k i (WSP w Rzeszowie), Zdzisław W a w r z y n i a k (WSP w Rzeszowie), Krzysztof L i p i ń s k i (UJ). Prowadzenie Magdalena R a b i z o – B i r e k]. Oprac. Grzegorz Jaśkiewicz i Zenon Ożóg. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 336-346.

E
 • E e r s e l Patrice: „Mój kraj to biała stronica”. Rozmowy z Christianem B o b i n. Przeł. i oprac. Magdalena Pluta. 2002, nr 3 (37), s. 34-37.
 • E z i n e Jean-Louis: Gdzie indziej. Z Jean-Marie Gustavo L e C l é z i o rozmawia J. L. Ezine (fragmenty). Przeł. Magdalena Pluta. 2001, nr 4 (34), s. 96-104.

F
 • F o u c h e r Louis: Między Bretanią a Morzem Śródziemnym. Rozmowa z Jeanem G r e n i e r. Przeł. Kazimierz Brakoniecki. 1999, nr 4 (26), s. 37-41.

G
 • G o l e s z Roman: Nie jestem kaznodzieją. Z Felixem M i t t e r e r e m rozmawia R. Golesz. 1997, nr [1] (15), s. 262-265.

L
 • L a u r e n t Maryla, B e r e ś Stanisław: Obowiązkiem żyjących jest kontynuowanie namiętności umarłych. Z Daniele Sallenave rozmawiają M. Laurent i S. Bereś. 2001, nr 4 (34), s. 4-20.
 • L i s o w s k i Krzysztof: Krakowianka w izraelskiej literaturze. Z Leą S h i n a r rozmawia K. Lisowski. 1996, nr [4] (14), s. 148-152.
 • L i s o w s k i Krzysztof: Myśmy się rozstali, bo mówił, że nie może pisać wierszy…”. Rozmowa z Barbarą S o m m e r – C z y c z o w ą. 1997, nr [1] (15), s. 33-39.

M
 • M a l i s z e w s ki Karol: Życie przetoczyło się jak ognista kula. Z Marianem J a c h i m o w i c z e m rozmawia K. Maliszewski. 1997, nr [3] (17), s. 18-24.
 • M a t w i j e n k o Switłana: „Podoba mi się brzmienie tego słowa…”. Z Natałką B i ł o c e r k i w e ć rozmawia S. Matwijenko. Przeł. Bohdan Zadura. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 11-16.
 • M i e l h o r s k i Robert: „Zajrzyj w siebie”. Ze Stanisławem M i s a k o w s k i m rozmawia R. Mielhorski. 1995, nr [3] (9), s. 9-19.

O
 • O krytykach i recenzentach warszawskich (krakowskich i innych). Rozmawiają Bogdan C z a y k o w s k i i Andrzej B u s z a. 2001, nr 3 (33), s. 49-68.
 • O recepcji polskiej kultury na świecie. Rozmawiają Bogdan C z a y k o w s k i i Adam C z e r n i a w s k i. 2001, nr 3 (33), s. 114-120.
 • O uniwersalizmie w kulturze. Rozmawiają Andrzej B u s z a i Bogdan C z a y k o w s k i, 2001, nr 3 (33), s. 12-21.

P
 • P r z y w a r a Paweł: Small talk z Bohdanem Z a d u r ą. 2002, nr 4 (38), s. 303-308.
 • P y t a s z Marek: Historia Oficyny. Rozmowa z Krystyną i Czesławem B e d n a r c z y k a m i przeprowadzona przez Marka Pytasza 30.10.1983 roku [w dziale Archiwum]. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 112-118.

R
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Często żałuję, że stąd wyjechałem… Z Bogdanem L o e b l e m rozmawia M. Rabizo-Birek. Oprac. Zenon Ożóg. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 111-120.
 • R a b i z o – B i r e k Magdalena: Literatura jest świadectwem. Z Pawłem P r z y w a r ą rozmawia M. Rabizo-Birek. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 67-88.
 • R ż a n y Rafał: Historia już mi nie wystarczy. Ze Stanisławem S t a b r o rozmawia R. Rżany. 1997, nr [1] (15), s. 43-47.

S
 • S a w i c k i Paweł: Zielona wyspa. Korespondencyjny wywiad P. Sawickiego z prof. Marianem P a n k o w s k i m. 1997, nr [4] (18), s. 36-40.
 • S o b k o w i c z Izabela, P o c h w a t Joanna: „Odpowiada mi to, z czego wyrosłem”. Odpryski dwóch rozmów z Adamem C z e r n i a w s k i m. Oprac. Jan Wolski. 1995, nr [4] (10), s. 39-41. 1126.Ślepcy pod słońcem. Dyskusja pokoleniowa [udział biorą: Stanisław D ł u s k i, Andrzej T o p c z y j, Grzegorz K o c i u b a, Mariusz K a l a n d y k, Rafał R ż a n y. Rzeszów, luty 1995]. 1995, nr [2] (8), s. 108-118.

T
 • T a r n o w s k a Beata: O poezji. Z Adamem C z e r n i a w s k i m rozmawia B. Tarnowska. 1997, nr [1] (15), s. 50-53.
 • T a r n o w s k a Beata: Realizm i magia. O literaturze iberoamerykańskiej z prof. Florianem Ś m i e j ą rozmawia B. Tarnowska. 2002, nr 1-2 (35-36), s. 39-44.
 • T a r n o w s k a Beata: „Artysta nie jest lustrem rzeczywistości”. Z izraelskim poetą Amirem O r e m rozmawia B. Tarnowska. 2002, nr 4 (38), s. 35-40.
 • T o k a r z Małgorzata: Mówimy Karpaty, mówimy Bieszczady, a to jest przecież Bóg. Rozmowa z Jerzym H a r a s y m o w i c z e m [przedruk: „Nowiny” z 7.12.1994]. 1999, nr 4 (26), s. 286-287.

W
 • W i c k o w s k i Piotr [oprac.]: Ś w i e t l i c k i i licealiści [z Marcinem Świetlickim w ramach Ogólnopolskiej Biesiady Poetyckiej w I LO w Rzeszowie dyskutują: Rafał Rżany, Magdalena Rabizo-Birek, uczestnicy Biesiady]. 1997, nr [2] (16), s. 118-123.
 • W o l s k i Jan: „Moje strony świata” (spotkanie z Wacławem Iwaniukiem). 1994, nr [1-2] (5-6), s. 7-13.
 • W o l s k i Jan: Wygrywał oszczep bez pudła… O Wacławie Iwaniuku z profesorem Wincentym O k o n i e m rozmawia Jan Wolski. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 28-36.
 • W o l s k i Jan: Życie na dwóch kontynentach. O „Liście Oceanicznym” i znakach na niebie z Aleksandrem R y b c z y ń s k im rozmawia J. Wolski. 2002, nr 4 (38), s. 44-51.

Z
 • Za co lubimy/nie lubimy Güntera Grassa? [dyskusja panelowa: Zbigniew Ś w i a t ł o w s k i (WSP w Rzeszowie), Krzysztof L i p i ń s k i (UJ), Gunnar M ü l l e r -W a l d e c k (Uniwersytet w Greifswaldzie]. Oprac. Grzegorz Jaśkiewicz i Zenon Ożóg. 1999, nr 4 (26), s. 290-299.
Ż
 • Ż y w c z a k Anna: „Poezja ponad życiem codziennym, ale o codzienności”. Z Adamem L i z a k o w s k i m rozmawia A. Żywczak. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 122-124.