Kutnowski Dom Kultury ogłasza III Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach IV Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2008

Regulamin konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 28 czerwca 2008 r. w Kutnowskim Domu Kultury w ramach IV Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2008.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.
 3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 12.00. Do tego czasu uczestnicy konkursu powinni złożyć na ręce przedstawicieli jury zgłoszenie do konkursu.
 4. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przekazanie przez autora na ręce jury w trakcie konkursu lub na e-mail: wandea@onet.pl do dnia 20 czerwca 2008 r. wydruku jednego wiersza (dotychczas nie nagradzanego w innych konkursach) w trzech egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora lub recytatora podczas trwania konkursu.
 5. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 2 000 zł. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego dnia festiwalu 28 czerwca o godz. 20.00 w Kutnowskim Domu Kultury.
 7. Organizatorzy zastrzegają prawo druku nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w wydawnictwie pofestiwalowym.
 8. Gości z całej Polski, pragnących wziąć udział w konkursie, prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.
 9. Program festiwalu będzie można znaleźć na stronach internetowych: www.kdk.art.pl i www.srodek.pl od 2 maja br.
 10. Wstęp na wszystkie zdarzenia festiwalowe jest wolny.
 11. Adres organizatora: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, tel. (024) 254 67 97 tel. kom. 604 296 487, 600 473 491
 12. Zapraszamy do „Złotego Środka Poezji”.

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” – Kutno 2008 na najlepszy poetycki debiut książkowy w roku 2007

Organizator:
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ŚRODEK”

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2007, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 15 maja 2008 r.
 2. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.
 3. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
 4. Jury Konkursu w składzie: Wojciech Wencel – przewodniczący, Artur Fryz, Krzysztof Kuczkowski, Karol Maliszewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami – przyzna minimum trzy nagrody.
 5. Łączna suma nagród pieniężnych wynosi 6 tys. złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 2.500 zł, II nagroda – 1.500 zł, III nagroda – 1000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 1000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów zawartych w nadesłanych na Konkurs książkach w drukach okolicznościowych: ulotkach lub wydawnictwie pofestiwalowym.
 7. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28 czerwca 2008 r. podczas IV Festiwalu „Złoty Środek Poezji” w Kutnie, organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury.
 8. Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie otrzymają odpowiednie zawiadomienia 2 tygodnie przed datą oficjalnego ogłoszenia wyników.
 9. Organizator Konkursu zapewnia, iż ogłoszenie wyników Konkursu ukaże się w minimum 3 ogólnopolskich pismach literackich i dołoży wszelkich starań, by wyniki Konkursu zostały nagłośnione w ogólnopolskich i regionalnych mediach.
 10. Adres, na który należy wysyłać książki:

  Środkoweuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Środek
  99-300 Kutno
  ul. 29 Listopada 3/35,
  tel. kom. 0600 473 491
  e-mail: wandea@onet.pl

18 kwietnia 2008