Jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Broniewskiego „O liść dębu”

Organizator
Książnica Płocka
im. Władysława Broniewskiego

Patronat
Prezydent Miasta Płocka

Cele Konkursu:

  • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
  • konfrontacje twórczości poetyckiej
  • promowanie młodych twórców

Zasady uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może być poeta, który w terminie: do 31 lipca 2008 nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A-4 na adres:

Książnica Płocka
09 – 400 Płock
ul. T. Kościuszki 6

Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki „O liść dębu”
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawiciele organizatora. Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:

 

  1. nagroda „Liść dębu” Prezydenta Miasta Płocka
  2. nagroda
  3. nagroda
  • Nagroda specjalna Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz o tematyce miłosnej
  • trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce płockiej

Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 listopada 2008 r.


18 kwietnia 2008