IX Festiwal „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

REGULAMIN Najlepszy Poetycki Debiut Książkowy 2012
REGULAMIN VIII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
Więcej informacji: www.zlotysrodekpoezji.pl

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012

w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013
na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012
w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.
 3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2012, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3 i 4 regulaminu.
 5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
 6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora
 7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Artur Fryz – po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami – przyzna nagrody o łącznej wartości 14000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2013 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.
 9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 7 czerwca 2013 r.
 10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych – przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
 11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10 regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.
 12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 13. W przypadku, gdyby okazało się – po rozstrzygnięciu konkursu – iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu – nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.
 14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem 9 OKL „Złoty Środek Poezji”.
 15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Arturem Fryzem: afryz@autograf.pl, tel. kom. 604 296 487.

VIII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

Regulaminu konkursu

 1. Konkurs odbędzie się 22 czerwca 2013 r. w Kutnie.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.
 3. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury przy ulicy Żółkiewiskiego 4.
 4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.
 5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 10 czerwca 2013 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem.
 6. Udziałem w konkursie jest odczytanie zgłoszonego wiersza przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas przesłuchań konkursu, które rozpoczną się 22 czerwca o godzinie 11.00 i będą trwały do momentu, gdy swoje wiersze odczytają wszyscy zgłoszeni do konkursu.
 7. Wiersz zgłoszony do konkursu nie może być utworem dotychczas publikowanym i nagradzanym. Zakaz publikacji obejmuje również internet.
 8. W przypadku gdy nagrodzony lub wyróżniony przez jury wiersz okaże się utworem nie spełniającym warunków punktu 7 już po otrzymaniu nagrody lub wyróżnienia przez autora, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanej sumy na konto organizatora. Otrzymuje on równocześnie bezterminowy zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.
 9. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 10. Jury w składzie: M. K. E. Baczewski – przewodniczący, Karol Bajorowicz i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 5000 zł. I nagroda wyniesie 2000 zł, chyba że jury postanowi inaczej. O podziale i wysokości pozostałych nagród i wyróżnień decyduje w swoim werdykcie jury.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2013 r. o godzinie wskazanej przez program festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.zlotysrodekpoezji.pl.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 13. Pierwszym 40 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2013 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 22 na 23 czerwca 2013, a w razie szczególnej potrzeby także w nocy z 21 na 22 czerwca tego roku. Wolę skorzystania z noclegu należy wyrazić w przesyłce internetowej zawierającej zgłoszenie do konkursu. Decyduje termin zgłoszenia. Zgłoszenie internetowe do konkursu nie musi, zgodnie z punktem 5, zawierać konkursowego wiersza.
 14. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, www.kdk.art.pl,, tel. 24 254 21 37 w. 106 lub 24 254 21 37, tel. kom. 604 296 487.
 15. Organizator nie przyjmuje zgłoszeń pocztowych.

23 stycznia 2013