III Konkurs Poetycki im. T.J. Pajbosia

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Staromiejski Dom Kultury w Warszawie oraz redakcja kwartalnika literackiego „Wakat”.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły szesnasty rok życia i ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział zarówno twórcy początkujący, jak i autorzy z dorobkiem literackim, członkowie związków lub stowarzyszeń.
 3. Celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie młodych twórców odbiegających swym pisarstwem od głównonurtowych dykcji poetyckich, omijających przetarte szlaki poetyckie, unikających wszelkiego rodzaju naśladownictwa. Jury będzie oceniało nowatorstwo, oryginalność i „osobność” propozycji, niekonwencjonalność formuły poetyckiej i spójność dykcji nadesłanych utworów.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu wierszy o dowolnej tematyce w czterech egzemplarzach (każdy zestaw osobno zszyty lub spięty), w formie wydruku komputerowego w formacie A4. Wiersze powinny być opatrzone godłem słownym, a do przesyłki należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, wiek, adres domowy, nr telefonu, adres mejlowy, krótka informacja o dokonaniach twórczych autora).
 5. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 20 lipca 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Prace należy przesyłać na adres:

  Staromiejski Dom Kultury
  Rynek Starego Miasta 2
  00-272 Warszawa
  Pokój literacki

  z dopiskiem: Konkurs Poetycki im. T. J. Pajbosia

  nr tel. 831 23 75, pokój literacki
  koordynator konkursu: Beata Gula (667 640 808)

  Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.manifestacjepoetyckie.tk

 8. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę.
 9. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora, które przyzna następujące nagrody:

  I – 1500 PLN
  II – 1000 PLN
  III – 700 PLN

  oraz wyróżnienia, o ilości i charakterze których zadecyduje organizator.

 10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 11. Nadesłane prace nie będą zwracane przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez dodatkowej zgody autora.
 12. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniach 23-24 sierpnia 2008 podczas festiwalu Manifestacje Poetyckie w Warszawie. Laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży w granicach kraju oraz nocleg na czas trwania festiwalu.
 13. Warunkiem odebrania nagrody jest osobiste stawienie się laureatów w wyznaczonym przez organizatora miejscu i terminie. Organizator nie wysyła nagród pocztą ani przelewem.
 14. O wynikach konkursu nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie w stosownym terminie.
 15. Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu oraz jury.

18 czerwca 2008