HISTORIA, POLITYKA: OGÓLNE

« Bibliografia

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ż

A
 • A n d r u s i e w i c z Andrzej: Despotyzm [dot. A. L. de Custine Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku]. 1995, nr [3] (9), s. 112-117

C
 • C z a r n i k Mirosław: Mój Vincenz – ja Vincenz! [debiut]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 173-182.

E
 • E b e r h a r d t Piotr: Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej. 1992, nr [1] (2), s. 63-75.

F
 • F e n c z a k August Stanisław, G ą s i o r o w s k a – C z a r n y Natalia: Ukraińska mniejszość narodowa w województwie przemyskim w latach 1989-1993. 1995, nr [2] (8), s. 138-158.
 • F i l i p i a k Marian: Edukacja a nacjonalizm. 1992, nr [1] (2), s. 77-81.

I
 • I w a n e c z k o Dariusz: Euroregion Karpacki jako przykład współpracy transgranicznej. 1995, nr [1] (7), s. 111-114.

J
 • J e s t a l Jerzy: Stereotyp Ukraińca w świadomości młodzieży Polski południowo-wschodniej. 1994, nr [1-2] (5-6), s. 89-97.
 • J e s t a l Jerzy: O Ukrainie i polsko-ukraińskich dyskusjach w polskich i ukraińskich publikacjach ostatnich lat. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 161-175.
 • J e s t a l Jerzy: Antagonizm polsko-żydowski. 1999, nr 4 (26), s. 247-253.

K
 • K a b z i ń s k a – S t a w a r z Iwona: „W kościele trzeba po polsku”. 1995, nr [4] (10), s. 73-79.
 • K ę s e k Rafał: Niepodległa Ukraina wobec jednoczącej się Europy. 2000, nr 4 (30), s. 239-253.
 • K i s i e l e w s k i Tadeusz: Idea solidarności słowiańskiej (Polska-Czechy). 1995, nr [2] (8), s. 131-137.
 • K o l i a d e n k o Swietłana: Kontrowersje wokół liceum w Krzemieńcu. 1995, nr [4] (10), s. 80-85.
 • K o l i a d e n k o Swietłana: Los kolekcji i zbiorów Liceum Krzemienieckiego. 1997, nr [3] (17), s. 209- 212.

M
 • M a c i ą g Kazimierz: Kresowe rozmowy [dot. Za wschodnią granicą 1917-1993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Pałyga SAC, Warszawa 1993]. 1995, nr [2] (8), s. 159-161.
 • M a c i ą g Kazimierz: Jerzy Stempowski o „ukraińskiej Helladzie”. 1997, nr [1] (15), s. 215-219.
 • M a l i s z e w s k a – P o k r z y w a Anna: Socjalisty i monarchisty podróż po Rosji Sowieckiej. 2002, nr 4 (38), s. 244-256.
 • M a z e p a Leszek: Polityka narodowościowa niepodległej Ukrainy. 1995, nr [1] (7), s. 96-110.
 • M a z e p a Leszek: Rola i miejsce Polaków i Ukraińców w świetle historiografii Lwowa a stereotypy. 1993, nr [1-2] (3-4), s. 63-79.
 • M i a n o w i c z Tomasz: Michała Hellera lekcja historii. 2001, nr 1-2 (31-32), s. 280-286.
 • M i s a k o w s k i Stanisław: W szczerym polu [wspomnienia]. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 162-172.
 • M y ś l e c k i Wojciech: Polsko-ukraińskie stosunki polityczne – dzień dzisiejszy i perspektywy (wystąpienie na sesji naukowej „Polska – Ukraina” WSP w Rzeszowie 16.03.1991). 1991, nr [1] (1), s. 59-61.

N
 • N a l e p a Marek: Kilka uwag na temat ochrony sztuki cerkiewnej w Rzeszowskiem. 1995, nr [4] (10), s. 85-92.

P
 • P a s z k o Artur: Między Wschodem i Zachodem – Kościół św. Metodego w Polsce. 1996, nr [3] (13), s. 201-205.
 • P a s z k o Artur: Plany unijne Watykanu wobec Cerkwi prawosławnej w XVI wieku. 1997, nr [4] (18), s. 162-167.
 • P a s z k o Artur: Wpływy polsko-łacińskie w Kościele unickim. 1998, nr 1-2 (19-20), s. 119-129
 • P i e l a Marek: Nagrobki. Cmentarz żydowski w Sokołowie Małopolskim. 1997, nr [4] (18), s.167-175.

R
 • R i s t o w s k a Olga: Nowa ojczyzna z Wilnem w tle. 1997, nr [1] (15), s. 220-226.
 • R i s t o w s k a Olga: Widziane po latach. 1999, nr 2-3 (24-25), s. 306-311.

S
 • S e j k o Natalia: Polacy na sowieckim Wołyniu w okresie międzywojennym. (Powstanie i upadek instytucji oświatowych na Żytomierszczyźnie – Wołyń). 1994, nr [1-2] (5-6), s. 84-88.
 • S e m a k Oleg: „Człowiek z podziemia” Dostojewskiego jako filozof postmodernizmu. Przeł. Krzysztof Kubala. 1995, nr [3] (9), s. 107-111.
 • S o k o ł o w s k a Barbara: „O Białorusi, moja różo dzika!…”. Fotografie pejzażu Janko Bryla. 1996, nr [4] (14), s. 170-172.
 • S t ę p i e ń Stanisław: Życie kulturalne a proces konsolidacji narodowej Ukraińców w II Rzeczypospolitej. 1995, nr [1] (7), s. 84-95.
 • S u c h o m ł y n o w Lech: Młoda Polska i Młoda Muza. Ewolucja, kontakty, współpraca. 1998, nr 3-4 (21-22), s. 158-160.
 • Ś l ę z a k Monika: Działalność kulturalna mniejszości ukraińskiej w Polsce. Podstawowe ustalenia. 2003, nr 1-2 (39-40), s. 219-233.

T
 • T o n d o s Barbara: Nasze myślenie o drewnianej cerkwi. 1995, nr [3] (9), s. 96-98.

W
 • W e r e t i u k Oksana: Etniczna polaryzacja postaci i stereotypy (na materiale współczesnej prozy polskiej i ukraińskiej). 1997, nr [1] (15), s. 205-215.
 • W i r c h n i a ń s k i Piotr: Łemkowski ikonostas. 2003, nr 3 (41), s. 188-198.

Z
 • Z i ę b a Dariusz: Bohaterowie literatury syberyjskiej. 2002, nr 3 (37), s. 243-254.
 • Z y c h Tadeusz: Obraz Żyda w świadomości chłopa galicyjskiego. 1996, nr [1-2] (11-12), s. 183-193.

Ż
 • Ż u c z e k Mirosław: Żydzi w Rzeszowie. Obraz pozostały w pamięci starszych mieszkańców miasta. 1997, nr [2] (16), s. 211-221.