Antologia „Rzeszów i okolice” XIII Ogólnopolski konkurs poetycki „O ludzką twarz człowieka”

Żyjemy na świecie, który jest naszym domem, który ma być domem dla wszystkich. Ten świat nie może być miejscem zsyłki, wygnania, drogi przez mękę, ale miejscem, gdzie człowiek czuje się szczęśliwy. Tego szczęścia mają doświadczać wszyscy. Jakże często mówimy, że nie jesteśmy zbytnio zadowoleni z tego świata, ale właśnie dlatego musimy sobie uświadamiać, że ten świat nie buduje się sam, budujemy go wszyscy – na miarę swoich możliwości i chęci, na miarę naszego zaangażowania, na miarę naszej miłości. Jan Paweł II był człowiekiem, który budował nie tylko swoje życie, budował także świat, budował mosty między ludźmi. Dzięki Niemu świat stawał się „bardziej ludzki”. W 2010 roku będziemy obchodzić nie tylko piątą rocznicę Jego śmierci, ale jednocześnie będziemy świadkami zaliczenia Go do grona świętych i błogosławionych. Chcielibyśmy, aby właśnie Jan Paweł II był szczególną inspiracją XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”, aby Ten, który miał tak bardzo ludzką twarz inspirował nas do szukania i budowania naszych ludzkich twarzy.

Organizatorami konkursu są: Rzym.-Katol. Parafia św. Maksymiliana w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach i Gminny Zespół Kultury i Bibliotek. W konkursie mogą brać udział twórcy zrzeszeni i nie zrzeszeni, debiutanci i twórcy posiadający już określony dorobek artystyczny. WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST NADESŁANIE – W TERMINIE DO 31 MAJA – ZESTAWU CZTERECH WIERSZY W CZTERECH EGZEMPLARZACH MASZYNOPISU. POWINNY TO BYĆ WIERSZE NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE DRUKOWANE I NIE NAGRADZANE (liczymy na uczciwość poetów, czyli prosimy – jako organizatorzy – o nie przysyłanie wierszy, które jednocześnie autorzy wysyłają na inne konkursy poetyckie, gdyż często następuje dublowanie nagród). Przynajmniej jeden z wierszy powinien nawiązywać do osoby Jana Pawła II. Wszystkie wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe: imię i nazwisko autora, datę urodzenia, adres pocztowy i e-mailowy, numer telefonu oraz krótką informację o autorze. Zdyskwalifikowane będą wiersze, które już wcześniej były gdziekolwiek drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub zestawy posiadające większą ilość wierszy oraz teksty przesłane drogą elektroniczną.

Uroczyste finały, wręczenie nagród i prezentacja laureatów nastąpi dnia 09.X.2010 roku. Organizatorzy przewidują nagrody główne, pieniężne, okolicznościowe statuetki oraz wyróżnienia, czyli nagrody rzeczowe. Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży oraz nocleg. O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury. W konkursie przewidziane są trzy kategorie: KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (skrót: KMŁ – do 18 lat); KATEGORIA OGÓLNA (skrót: KO) oraz KATEGORIA REGIONALNA (skrót: KREG – dwie możliwości: albo poeta mieszka w powiecie milickim lub w którymś z okolicznych powiatów, albo napisze zestaw wierszy o ziemi krośnicko-milickiej). Przy adresie na kopercie prosimy o określenie konkretnej kategorii. Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku. Organizatorzy nie będą zwracać nadesłanych tekstów ani imiennie powiadamiać wszystkich uczestników o wynikach konkursu. Wiersze należy nadsyłać na adres:

Kś. Wacław Buryła
ul. Polana 2
56-320 Krosnice
kom. 693 104 588
tel. 071 – 38 30 913 (wieczorami)
e-mail: wacburyla@wp.pl


4 luty 2010